• Polski
  • English

Sekcja Socj. Zdrowia i Medycyny

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socj. Zdrowia i Medycyny

Geneza, zadania i aktualny status Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Kadencja: 2019 – 2021:

dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat – Przewodnicząca
dr n. hum. Krzysztof Puchalski – Wiceprzewodniczący
dr n. społ. Agnieszka Borowiec – Sekretarz

W celu zwiększenia skuteczności podejmowanych przez Zarząd działań, jego Członkowie zadeklarowali realizację następujących zadań szczegółowych:

Małgorzata Synowiec-Piłat – koordynacja prac zarządu i Sekcji; sprawy naukowe; koordynacja organizacji konferencji i seminariów naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Sekcja; korespondencja zewnętrzna, reprezentacja Sekcji na zewnątrz;

Krzysztof Puchalski – sprawy naukowe, kontakty międzynarodowe; sprawy finansowe; współpraca w organizacji konferencji i seminariów naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Sekcja;

Agnieszka Borowiec – współpraca w organizacji konferencji i seminariów naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Sekcja; aktualizacja listy członków Sekcji we współpracy z biurem PTS; internetowa korespondencja zarządu z członkami Sekcji; obsługa adresu e-mail Sekcji; korespondencja zewnętrzna; edycja „zakładki” Sekcji na stronie internetowej PTS.

Deklaracja programowa – główne cele Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS: 
integracja środowiska socjologów zdrowia i medycyny, pracujących w różnych sektorach i organizacjach społecznych;
wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń badawczych oraz współpracy interdyscyplinarnej wśród badaczy społeczno-kulturowej problematyki zdrowia, troska o wysoką jakość badań dotyczących tego obszaru;
promowanie w społeczeństwie wiedzy z zakresu socjologii zdrowia i medycyny, w tym badań i analiz mogących mieć praktyczne zastosowanie w tworzeniu oraz wdrażaniu polityk, programów i innych inicjatyw prozdrowotnych w różnych obszarach i na różnych szczeblach organizacji życia społecznego;

merytoryczne wspieranie organizacji zainteresowanych społeczno-kulturową perspektywą zdrowia, m.in. w przygotowaniu, prowadzeniu i opiniowaniu badań naukowych, programów studiów i pozaakademickich programów edukacyjnych, przekazów medialnych, prozdrowotnych projektów interwencji społecznej;
wspieranie inicjatyw młodych naukowców (doktorantów, studentów), służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu socjologii zdrowia i medycyny, zwłaszcza o charakterze aplikacyjnym na rzecz zdrowia różnych grup i społeczności.

*****

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:

dr Małgorzata Synowiec-Piłat, Przewodnicząca Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-368 Wrocław 

Aktualności 

Realizowane i planowane inicjatywy Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS

(od roku 2013)

  • Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z prof. zw. dr hab. Antoniną Ostrowską (IFiS PAN) zorganizował w ramach XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego socjomedyczną sesję tematyczną zatytułowaną: „Wokół zastosowań socjologii w medycynie i zdrowiu publicznym – dokonania, obszary zaniedbane, perspektywy rozwoju”. Przedstawiamy program sesji.

plakat_skrz

Sprawozdanie z obrad socjomedycznej grupy tematycznej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego ukazało się w biuletynie European Society for Health and Medical Sociology (Healthscapes, December 2016, Issue 2). Do pobrania TUTAJ

 

  • Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS uprzejmie informuje, że w efekcie współpracy zarządu Sekcji z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN nakładem Wydawnictwa IFiS PAN, z okazji jubileuszu 50-lecia powołania Sekcji Socjologii Medycyny PTS, ukazała się monografia naukowa pod red. nauk. Antoniny Ostrowskiej i Michała Skrzypka pt. „Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju”. Zapraszamy do lektury.

 

  • W związku z przypadającą w roku 2014 50. rocznicą powołania Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zarząd Sekcji, we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zorganizował jubileuszową sesję naukową pod hasłem „50 LAT SOCJOLOGII MEDYCYNY W POLSCE – NURTY BADAWCZE, NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA, PERSPEKTYWY ROZWOJU”.

Naszym zamiarem było upamiętnienie jubileuszu, prezentacja dorobku socjologii medycyny w Polsce, a także refleksja nad perspektywami dalszego rozwoju subdyscypliny. Obrady miały miejsce w dniu 30 maja 2014 roku (piątek) w siedzibie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica – Sala Okrągłego Stołu). Funkcję przewodniczącej komitetu naukowego pełniła prof. dr hab. Antonina Ostrowska (IFiS PAN), komitet organizacyjny pracował w składzie: dr hab. Michał Skrzypek, prof. KUL (przewodniczący), dr Zofia Słońska oraz dr Katarzyna Kowal. Wydana została monografia dokumentująca dorobek polskiej socjologii medycyny w okresie 50 lat istnienia subdyscypliny. Program konferencji do pobrania TUTAJ.

 

 KKNSlogo

  • W dniach 25-27 września 2017 roku odbędzie się we Wrocławiu III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana: “Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”. 

Celem Konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych, pozostają niezmienne. Natomiast trzeci człon określający główny kierunek rozważań zmienia się w trakcie kolejnych spotkań. Trzecia edycja konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby, osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii. Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone będą tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.

ORGANIZATORZY:

Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;

Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

KONTAKT: kreatywniedlazdrowia@gmail.com

Wszelkie informacje i aktualności na temat III KKNS znajdziecie Państwo

na stronie: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IIIKKNS.htm

oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/kreatywniedlazdrowia

I Komunikat Konferencji do pobrania tutaj: KOMUNIKAT I

II Komunikat Konferencji do pobrania tutaj: KOMUNIKAT II

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

                                           w imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                                    dr Małgorzata Synowiec-Piłat

 

  • W dniu  31 stycznia 2020 roku w Katedrze Społecznych Problemów Zdrowotności Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie odbędzie się I Seminarium Naukowe Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, pt. Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy.

Seminarium będzie się składać z dwóch części: z sesji wykładowej pt. „Socjologia zdrowia i medycyny: socjologia dla kogo? socjologia po co? – na przykładzie osiągnięć socjologii lubelskiej” oraz panelu dyskusyjnego pt. „Socjologia zdrowia i medycyny – wyzwania, oczekiwania społeczne, możliwości i bariery rozwoju”.

Organizatorami Seminarium są:

Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie oraz

Zakład Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

Po zakończeniu Seminarium, w godzinach 15:00 – 17:00 planowane jest zebranie Członków Sekcji.

 

Szczegółowy program Seminarium zostanie ogłoszony już wkrótce.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów

dr Małgorzata Synowiec-Piłat
dr Krzysztof Puchalski
dr Agnieszka Borowiec
Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS

 

Wydawnictwa zwarte i monograficzne zeszyty czasopism z zakresu socjologii medycyny opublikowane w Polsce

(od roku 2013)

1.WŁODZIMIERZ PIĄTKOWSKI (red.). Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995-2013. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 2013; ss. 214 (ISBN: 978-83-62606-40-5)

2.MICHAŁ SKRZYPEK (red.). Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013; ss. 338. (ISBN: 978-83-7702-573-4) (spisy treści w jęz.polskimangielskim do pobrania)

3.BEATA TOBIASZ-ADAMCZYK (red.), Od socjologii medycyny do socjologii żywienia. Kraków: Wydawn. UJ, 2013; ss. 234 (ISBN: 978-83-233-3556-6)

4.MAŁGORZATA SYNOWIEC-PIŁAT, ALICJA ŁASKA-FORMEJSTER (red.), Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 223. (ISBN 978-83-7525-974-2) (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)

5.MAŁGORZATA SYNOWIEC-PIŁAT, ALICJA ŁASKA-FORMEJSTER  (red.), Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje,  Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 209. (ISBN 978-83-7525-973-5)  (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)

6.ALICJA ŁASKA-FORMEJSTER, MAŁGORZATA SYNOWIEC-PIŁAT (red.), Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie. Socjomedyczny zeszyt monograficzny czasopisma “Acta Universitatis  Lodzensis, Folia Sociologica”, 2013, vol. 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210 (ISSN 0208-600X) (spis treści w jęz. polskim i ang. do pobrania TUTAJ)

7.MICHAŁ SKRZYPEK (red.), Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu.  Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014,  ss. 380 (ISBN: 978-83-7702-896-4); (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)

8.ANTONINA OSTROWSKA, MICHAŁ SKRZYPEK (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza: nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 422 (ISBN: 978-83-7683-094-0); (spis treści do pobrania TUTAJ)

9.ANTONINA OSTROWSKA, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, ss. 318

10.Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K. (red. nauk.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s. (okładka, spis treści do pobrania TUTAJ)

11.Nowakowski M., Piątkowski W. (red. nauk.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, Wyd. UMCS, Lublin 2017, ss. 291 (ISBN 978-83-7784-976-7)

12. Synowiec-Piłat M., Pałęga A.  i Jędrzejek M.  (pod red.), Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”, ( okladka książki-1  spis treści do pobrania TUTAJ )

13. ROLA I ZNACZENIE MEDIÓW W PROMOWANIU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (okładka, link do książki TUTAJ )

14. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie  2018, Tom 16, Nr 1, redaktorzy naukowi  Zofia Słońska, Małgorzata Synowiec-Piłat, temat zeszytu: Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej. Link: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-1/

15.  Majchrowska A., Pawlikowski J., Piątkowski W. (red. nauk.), Zawody medyczne – ciągłość i zmiana, Wyd. Universitas, Kraków 2019

Link: https://www.universitas.com.pl/rezultaty/?search=97883-242-3535-3

 

Historia sekcji

Naukowe i instytucjonalne podwaliny dla powstania i rozwoju socjologii zdrowia, choroby i medycyny w Polsce stworzyła  Prof. dr hab. Magdalena Sokołowska (1922-1989) – pielęgniarka, lekarz i socjolog, założycielka i pierwsza Przewodnicząca Sekcji Socjologii Medycyny PTS. Należała do pierwszego pokolenia twórców socjologii medycyny, skupionego przede wszystkim na problematyce systemów zdrowia, instytucji medycznych oraz realizującego badania stosowane na użytek medycyny (sociology in medicine). Wiele refleksji i analiz Jej autorstwa wybiegało jednak ku nowym czasom, stając się inspiracją dla szeregu nurtów analitycznych rozwijanych we współczesnej polskiej socjologii medycyny (dotyczących m.in. socjologicznych aspektów zdrowia, społecznych nierówności w zdrowiu, „subiektywnej rzeczywistości społecznej” dotyczącej zdrowia i choroby etc.).
Magdalena Sokołowska była profesorem zwyczajnym IFiS PAN, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej International SociologicalAssociation (ISA) (1978-1982), była także pierwszym prezydentem EuropeanSociety of MedicalSociology (E.S.M.S., obecnie EuropeanSociety for Health and MedicalSociology, E.S.H.M.S.), a z racji swego dorobku i osiągnięć organizacyjnych zaliczana jest do grona współtwórców socjologii medycyny w skali światowej.

Budowany przez Magdalenę Sokołowską model socjologii medycyny cechował się od początku dbałością o zachowanie silnych związków z socjologią ogólną. Z Jej inicjatywy w roku 1964 powołana została Sekcja Socjologii Medycyny PTS, a w roku 1965 w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN utworzona została pierwsza w Polsce placówka naukowa o profilu socjomedycznym (Pracownia Socjologii Medycyny). Zadaniem Sekcji Socjologii Medycyny od początku jej istnienia była integracja tworzącego się wówczas w Polsce środowiska  socjomedycznego, a także popularyzacja dorobku subdyscypliny i budowanie jej silnej pozycji w panoramie socjologii szczegółowych.

Funkcję przewodniczących Sekcji pełniły kolejno następujące osoby: Magdalena Sokołowska (1964-1979), Anna Titkow (1979-2001), Włodzimierz Piątkowski (2001-2013) oraz Michał Skrzypek (2013-2015 i nadal w kadencji 2016-2018)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny liczy 79 członków (dane Biura ZG PTS).
Niniejsza „zakładka” Sekcji pełnić ma rolę platformy, na której zamieszczane będą informacje  o inicjatywach i działaniach Sekcji (konferencje naukowe, szkolenia, wydawnictwa etc.), jej aktualnym statusie, a także o przedsięwzięciach naukowych środowiska socjomedycznego, realizowanych pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS. Zamierzamy także dokumentować ważne elementy dorobku polskiego socjomedycznego środowiska naukowego, zamieszczając informacje bibliograficzne na temat opublikowanych w Polsce wydawnictw zwartych z zakresu socjologii medycyny, zarówno autorstwa, jak i pod redakcją (współredakcją) przedstawicieli naszego środowiska naukowego, a także na temat monograficznych zeszytów recenzowanych czasopism naukowych, które zostały w całości poświęcone problematyce socjomedycznej (będziemy informować o wydawnictwach ukazujących się od roku 2013). Informacje dotyczące tego rodzaju inicjatyw prosimy kierować na adres e-mail Sekcji.

Inicjatywy naukowe realizowane pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS

(od roku 2013):

Pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS w dniach 24-25 maja 2017 roku obradować będzie Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, organizowana przez Instytut Socjologii UAM w Poznaniu. Kontakt do organizatorów: socjologia.niepelnosprawnosci@gmail.com

Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS zadecydował w dniu 18.09.2014 roku o objęciu naukowym patronatem VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej dla Studentów i Młodych Naukowców “Przemiany współczesności: ciało, zdrowie, praca w dyskursie humanistycznym i medycznym”, organizowanej przez Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii U.M. w Łodzi „PANOPTICUM”. Obrady konferencji odbędą się w Łodzi w dniu 17.10.2014

Pod naukowym patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS toczyły się obrady V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Socjologii „Medycyna, media, praca w społeczeństwie płynnej nowoczesności”, zorganizowanej przez Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Medycznego PANOPTICUM. Konferencja odbyła się w Łodzi w dniu 18.10.2013 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

Pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne”, organizowana przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Konsorcjum BBMRI.PL.

konf_cialo_ludzkie_2018_akt (1) (3)

 

Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS

podjął decyzję o objęciu naukowym patronatem Ogólnopolskiej Konferencji „Zawody medyczne – ciągłość i zmiana”, która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2018 roku. Organizatorem Konferencji jest Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

informacje konferencja zawody medyczne 2018

Załączniki