• Polski
 • English

Statut

STRONA GŁÓWNA» Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Ze zmianą dokonaną na WZD PTS w dniu 9.06.2018 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, w skrócie PTS.

§2

Terenem działalności PTS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz m.st. Warszawa.

§3

PTS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o  stowarzyszeniach i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającym osobowość prawną.

§4

PTS opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§5

PTS może powoływać oddziały.

§6

PTS może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

§7

PTS używa pieczęci okrągłej z napisem na otoku: „Polskie Towarzystwo Socjologiczne”.

§8

We wszelkich sprawach dotyczących działalności PTS, które nie zostały rozstrzygnięte postanowieniami niniejszego Statutu, podejmują decyzje odpowiednie władze PTS, kierując się przyjętymi zwyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującym prawem.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§9

Celem PTS jest działanie na rzecz rozwoju socjologii oraz upowszechnianie wiedzy socjologicznej w społeczeństwie.

§10

PTS realizuje swoje cele przez:

 1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
 2. organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów, kursów o charakterze naukowym lub popularno-naukowym;
 3. krzewienie wymiany myśli i organizowanie wymiany informacji naukowej w środowisku socjologicznym oraz między środowiskiem socjologicznym a innymi środowiskami naukowymi i praktykami życia społecznego;
 4. ustanawianie stypendiów i nagród;
 5. upowszechnianie standardów etycznych zawodu socjologa i prowadzenia badań naukowych;
 6. współpracę z organizacjami badaczy i nieakademickimi ośrodkami badawczymi w zakresie formułowania i upowszechniania standardów etycznych i metodologicznych w stosowanych badaniach społecznych;
 7. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie dziedzin będących przedmiotem zainteresowania PTS;
 8. udział w debacie publicznej i wspieranie wykorzystywania w niej rzetelnej wiedzy o społeczeństwie, w szczególności wydawanie opinii w sprawach publicznych, których rozstrzygnięciu może służyć wiedza socjologiczna;
 9. wspieranie wiedzą i kompetencjami socjologicznymi inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
 10. inicjowanie, redagowanie i wydawanie publikacji dotyczących dziedzin będących przedmiotem zainteresowania PTS , w szczególności wydawanie Polish Sociological Review;
 11. organizowanie bibliotek, zespołów naukowych, czytelni i klubów;
 12. współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie dziedzin będących przedmiotem zainteresowania PTS;
 13. członkostwo w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach służących uprawianiu i krzewieniu socjologii i udział w ich pracach;
 14. udział w kongresach i konferencjach poświęconych dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania PTS;
 15. tworzenie funduszu samopomocy koleżeńskiej na zasadzie dobrowolności;
 16. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów PTS.

§11

PTS prowadzi działalność gospodarczą w ramach Zakładu Badań Naukowych na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§12

Członkowie PTS dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierających.

§13

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju socjologii i upowszechniania wiedzy socjologicznej, PTS może przyznać tytuł członka honorowego.
 2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie.

§14

Członkowie zwyczajni należą do oddziałów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pracy. Członkowie mieszkający i pracujący poza terenem istniejących oddziałów wskazują oddział, do którego chcą należeć.

§15

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny. Decyzja o przyjęciu uprawomocnia się po zapłaceniu składki członkowskiej.
 2. Zgłaszający się winien wypełnić i podpisać deklarację. Deklarację składa się za pośrednictwem właściwego terenowo oddziału (§ 14). Zarząd Oddziału opiniuje deklarację i przesyła ją do Zarządu Głównego. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, mieszkający i pracujący poza terenem istniejących oddziałów, przesyłają deklaracje bezpośrednio do Zarządu Głównego. Osoby, fizyczne lub prawne, ubiegające się o przyjęcie w poczet członków wspierających składają deklaracje bezpośrednio do Zarządu Głównego.
 3. Jeśli zgłaszający się był poprzednio członkiem zwyczajnym PTS, Zarząd Główny podejmując decyzję o ponownym przyjęciu go w poczet członków Towarzystwa, bierze pod uwagę okoliczności, w których członkostwo zgłaszającego się ustało (§ 21).
 4. Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS na wniosek Zarządu Głównego.

§16

 1. O podjętej uchwale w przedmiocie członkostwa PTS, Zarząd Główny zawiadamia zgłaszającego się za pośrednictwem Zarządu Oddziału właściwego terenowo (§ 14).
 2. Od uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających PTS, przysługuje zgłaszającemu się odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS. Pisemne odwołanie winno być przesłane na adres Zarządu Głównego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów PTS, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

§17

 1. Członek zwyczajny PTS ma prawo:

1) wybierać członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Zarządów Sekcji Specjalistycznych, do których należy, oraz uczestniczyć w wybieraniu władz PTS: Komisji Rewizyjnej PTS i Sądu Koleżeńskiego – poprzez wybieranie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS,

2) kandydować do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Zarządu Sekcji Specjalistycznej, do których należy, oraz na Przewodniczącego PTS, do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej PTS i Sądu Koleżeńskiego, a nadto na delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS;

3) brać udział w odczytach, zebraniach dyskusyjnych, konferencjach, seminariach i kursach o charakterze naukowym lub popularno-naukowym, krajowych lub zagranicznych organizowanych przez PTS lub przy współudziale PTS;

4) korzystać z funduszu samopomocy koleżeńskiej;

5) wglądu do wszystkich sprawozdań i protokołów organów władz PTS w siedzibie PTS;

6) brać udział w innych formach i rodzajach działalności statutowej PTS.

 1. Członek honorowy może uczestniczyć we wszelkich pracach PTS oraz być obecny i zabierać głos na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS i Walnym Zgromadzeniu Członków każdego oddziału, jednakże prawa przewidziane w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 przysługują mu tylko wtedy, gdy jest równocześnie członkiem zwyczajnym PTS, zaś prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS – gdy jest ponadto delegatem na to Zgromadzenie.
 2. Członek wspierający PTS ma te same prawa, co członek zwyczajny, z wyjątkiem wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§18

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał PTS, w tym do regularnego opłacania składek członkowskich;

2) udziału w realizacji celów statutowych PTS;

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej socjologa.

§19

 1. Wszystkie funkcje we władzach PTS pochodzące z wyboru pełnione są honorowo.
 2. Jeżeli między funkcją wybieralną w PTS a jakimkolwiek innym zaangażowaniem, zobowiązaniem lub funkcją może wystąpić konflikt interesów, członek pełniący funkcję w PTS lub do niej kandydujący jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do konfliktu przez rezygnację z jednej z pozostających w konflikcie funkcji. W przypadku wątpliwości, czy taki konflikt zachodzi, członek PTS powinien tę wątpliwość przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Koleżeńskiemu.

§20

Członek zwyczajny, który przewiduje, iż nie będzie mógł brać udziału w pracach PTS przez okres co najmniej jednego roku, może zwrócić się do Zarządu Głównego o zawieszenie jego praw (§ 17) i obowiązków (§ 18) członkowskich na okres oznaczony. Po upływie tego okresu zawieszenie ustaje, chyba że członek zwyczajny zwróci się o przedłużenie zawieszenia na dalszy oznaczony okres. Zarząd Główny podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę, która jest ostateczna.

§21

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z PTS zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu bezpośrednio lub za pośrednictwem Zarządu Oddziału;

2) skreślenie z listy członków przez Zarząd Główny w następstwie nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 1 roku mimo pisemnego upomnienia;

3) wykluczenia z PTS orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działanie na szkodę PTS, za dopuszczenie się czynu nieetycznego naruszającego dobre imię PTS lub w związku z prawomocnym orzeczeniem przez sąd karny kary dodatkowej utraty praw publicznych.

 1. Z wnioskiem o wykluczenie z PTS może wystąpić każdy członek Towarzystwa.

1) Pisemny wniosek składany jest Zarządowi Głównemu, który w ciągu miesiąca, po zbadaniu czy przedstawiono argumentację uzasadniającą wniosek, podejmuje uchwałę w przedmiocie jego skierowania do Sądu Koleżeńskiego;

2) Sąd Koleżeński wydaje w tej sprawie orzeczenie;

3) Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego osobie wykluczonej z PTS przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS. Pisemne odwołanie winno być przesłane na adres Zarządu Głównego w ciągu miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia o wykluczeniu;

4) Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów PTS, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna;

5) W okresie między wydaniem przez Sąd Koleżeński orzeczenia o wykluczeniu z PTS a uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS rozstrzygającą odwołanie od tego postanowienia – prawa członkowskie osoby odwołującej się od wymienionego wyżej orzeczenia ulegają zawieszeniu.

 1. Zarząd Główny może przywrócić członkostwo osobie skreślonej, jeśli wniosła ona opłatę w wysokości zaległych składek, ale nie więcej niż za trzy lata.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów PTS może pozbawić członka honorowego jego tytułu z powodów wymienionych w § 21 ust. 1 pkt 3) na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

 

Rozdział IV

Władze PTS

 

§22

 1. Władzami PTS są:

1) Walne Zgromadzenie Delegatów PTS,

2) Zarząd Główny,

3) Komisja Rewizyjna PTS,

4) Sąd Koleżeński,

5) Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów,

6) Zarządy i Komisje Rewizyjne Oddziałów.

 1. Każdy kolegialny organ władzy PTS może dokonać kooptacji na miejsce swego członka, który ubył ze składu tego organu w trakcie kadencji. Zakres uzupełniania składów władz stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego) poprzez kooptację musi być ograniczony do połowy składu pochodzącego z wyboru. Kadencja osoby kooptowanej upływa w terminie zakończenia kadencji osoby, której miejsce zajęła. Kooptacja podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie powołujące dany organ.
 2. Decyzje kolegialnych organów władzy PTS podejmowane są w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. W przypadkach uzasadnionej potrzeby pilnego podjęcia decyzji głosowania nad uchwałami organów władz PTS mogą być także prowadzone elektronicznie. W tym trybie decyzje zapadają zwykłą większością głosów pod warunkiem, że zarządzający głosowanie przewodniczący organu otrzyma potwierdzenie odbioru elektronicznego wezwania do głosowania od wszystkich członków danego organu i co najmniej połowa z nich nadeśle w wyznaczonym terminie swoje stanowisko (za, przeciw lub wstrzymanie się). Głosowanie powinno być poprzedzone dyskusją, w której każdy z członków organu ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie wniosku. Możliwość głosowania elektronicznego nie dotyczy Walnych Zgromadzeń Delegatów PTS i Walnych Zgromadzeń Członków oddziałów.

 

Rozdział V

Walne Zgromadzenie Delegatów PTS

 

§23

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów PTS jest najwyższą władzą Towarzystwa, rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności PTS, wynikających z realizacji jego celów statutowych.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów PTS może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTS zwoływane jest przez Zarząd Główny raz w roku w ciągu pierwszego półrocza.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTS zwoływane jest przez Zarząd Główny bądź z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej PTS, Zarządów co najmniej trzech Oddziałów lub 1/3 członków zwyczajnych PTS.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS musi zawierać propozycje w sprawie porządku obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze Statutem PTS, Zarząd Główny obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTS zwoływane jest przez Zarząd Główny w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

§26

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów PTS składa się z delegatów wybieranych na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziałów oraz z członków Zarządu Głównego.
 2. Członkowie honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS na zasadach określonych w § 17 ust. 3.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTS oraz członkowie i zastępcy członków Sądu Koleżeńskiego biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS, jednakże nie uczestniczą w głosowaniu, chyba że są jednocześnie delegatami.
 4. Każdy członek PTS, inny niż wymieniony w § 26 ust. 1-3, może być obecny na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS i zabierać głos w dyskusji; wnioski może on jednak składać wyłącznie za pośrednictwem któregoś z delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS i nie uczestniczy w głosowaniach.
 5. W razie potrzeby Zarząd Główny może zaprosić na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS osoby, którym przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS udzieli głosu we właściwych punktach porządku obrad.

§27

 1. Zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS ustala Zarząd Główny, określając liczbę delegatów oddziału proporcjonalnie do liczby członków oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może dokonać wyboru zastępców delegatów i uszeregować ich w takiej kolejności, w jakiej wchodzą oni w prawa i obowiązki delegatów oddziału, którzy nie mogli przybyć na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.

§28

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS oraz o liczbie delegatów przypadających na każdy oddział, Zarząd Główny zawiadamia zarządy oddziałów, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński pisemnie lub elektronicznie przynajmniej na sześć tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS.
 2. Zarząd Oddziału przesyła Zarządowi Głównemu wykaz wybranych delegatów i zastępców delegatów najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS.

§29

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów PTS otwiera przewodniczący PTS. Następnie Walne Zgromadzenie Delegatów PTS wybiera swego przewodniczącego i sekretarza, i po zatwierdzeniu protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS przechodzi do kolejnych punktów porządku obrad.
 2. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS są protokołowane, a protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS. Nie później niż w miesiąc po Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS, podpisany protokół udostępniany jest w Biurze i na stronie internetowej PTS uczestnikom Zgromadzenia przez następny miesiąc, w ciągu którego mogą oni pisemnie wnosić poprawki.

§30

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów PTS może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS zapadają zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwały w przedmiocie zmiany statutu (§ 52) i rozwiązania PTS (§ 53, ust. 1). W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS.

§31

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS należą następujące sprawy:

1) podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki merytorycznej i finansowej działalności PTS;

2) wybór Przewodniczącego PTS, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej PTS oraz Sądu Koleżeńskiego;

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej PTS oraz Sądu Koleżeńskiego;

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Głównego;

5) rozstrzyganie odwołań w przedmiocie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka zwyczajnego PTS;

6) przyznawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego;

7) ustalanie wysokości składek członkowskich;

8) zatwierdzanie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału o pobieraniu od członków Oddziału dodatkowych składek;

9) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu PTS;

10) uchwalanie regulaminów działalności władz PTS, oddziałów i innych powołanych na podstawie niniejszego Statutu organów PTS;

11) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania PTS;

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS.

 

Rozdział VI

Przewodniczący i Zarząd Główny

 

§32

 1. Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego PTS i 14 członków.
 2. Przewodniczącego PTS wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów PTS w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. Ta sama osoba może być wybrana na kolejną kadencję tylko jeden raz.
 3. Pozostałych członków Zarządu Głównego wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów PTS w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. Co roku ustępuje odpowiednio czterech lub pięciu członków wedle starszeństwa wyboru. Ustępujący członkowie Zarządu Głównego mogą być wybrani ponownie.
 4. Przewodniczący PTS i każdy z pozostałych członków Zarządu Głównego lub cały Zarząd Główny może ustąpić przed upływem swojej kadencji lub zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS. W przypadku ustąpienia całego Zarządu Głównego do zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów dla wyboru nowego uprawniona jest Komisja Rewizyjna.

§33

Wybór członków Zarządu Głównego odbywa się w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych członków Zarządu Głównego. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani na członków Zarządu Głównego. W razie równości głosów rozstrzyga losowanie.

§34

 1. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków prezydium, w skład którego oprócz Przewodniczącego PTS wchodzą: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz trzech członków Zarządu Głównego.
 2. Prezydium odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż sześć razy w roku.
 3. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 4. Uchwały prezydium w sprawach należących do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego podlegają dla zachowania swej mocy zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§35

Przewodniczący PTS kieruje pracami Zarządu Głównego oraz jest przełożonym pracowników PTS

§36

 1. Zarząd Główny odbywa swoje zebrania w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
 2. W zebraniach Zarządu Głównego mogą brać udział przewodniczący zarządów oddziałów oraz zarządów sekcji specjalistycznych, jednakże nie uczestniczą oni w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.

§37

 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należą następujące sprawy:

1) reprezentowanie PTS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością PTS zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami PTS,

4) uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie rocznego bilansu i rachunku wyników PTS,

5) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS,

6) przyjmowanie członków zwyczajnych PTS,

7) występowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego (§ 15, ust. 4),

8) zawieszanie praw i obowiązków członkowskich (§ 20),

9) skreślanie z listy członków PTS i przywracanie członkostwa w sytuacjach określonych w § 21, ust. 1, pkt 2,

10) podejmowanie uchwały w kwestii skierowania do Sądu Koleżeńskiego wniosku o wykluczenie członka PTS (§ 21, ust. 2, pkt 1),

11) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów,

12) powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych,

13) podejmowanie wszelkich innych czynności, zmierzających do realizowania statutowych celów PTS, których Statut nie zastrzega dla innych władz Towarzystwa

 1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego reprezentowanie PTS na zewnątrz, działanie w jego imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS należy do Przewodniczącego PTS.

 

Rozdział VII

Sekcje specjalistyczne

 

§38

 1. Sekcje specjalistyczne zajmują się realizowaniem statutowych celów PTS w odniesieniu do wyodrębnionej problematyki socjologii, jej działów lub sposobów jej krzewienia. Na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Zarząd Główny powołuje sekcję specjalistyczną i zatwierdza zakres jej działania. Sekcja specjalistyczna na ogólnym zebraniu członków dokonuje co trzy lata wyboru zarządu sekcji w składzie przewodniczącego i co najmniej dwóch członków.
 2. Sekcja może opracować własny regulamin, w którym określi dodatkowe warunki przynależności do Sekcji. Regulamin Sekcji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków sekcji specjalistycznej poniżej 15 lub nieprzejawiania działalności przez okres co najmniej dwóch lat, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu sekcji.

 

Rozdział VIII

Komisja Rewizyjna PTS

 

§39

 1. Komisja Rewizyjna PTS jest kolegialnym organem kontroli Towarzystwa, odrębnym od Zarządu Głównego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna PTS składa się co najmniej z trzech członków nie będących członkami Zarządu Głównego ani Sądu Koleżeńskiego, wybieranych na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS w głosowaniu tajnym przeprowadzanym w taki sposób, w jaki wybierani są członkowie Zarządu Głównego (§ 33).
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTS nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z członkami Zarządu Głównego PTS.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej PTS nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Komisja Rewizyjna PTS wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§40

 1. Komisja Rewizyjna PTS przeprowadza co najmniej raz w roku przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTS kontrolę całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem jej celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna PTS kontroluje działalność Zarządu Głównego i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz może objąć swoją kontrolą działalność oddziałów i sekcji specjalistycznych.
 3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTS roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

 

Rozdział IX

Sąd Koleżeński

 

§41

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców, nie będących członkami Zarządu Głównego ani Komisji Rewizyjnej PTS, wybieranych na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym w taki sposób, w jaki wybierani są członkowie Zarządu Głównego (§ 33).
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§42

 1. Do kompetencji i obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozstrzyganie sporów między członkami PTS, w sprawach objętych zakresem działalności PTS,

2) rozstrzyganie w kwestiach etyki zawodowej i zasad postępowania w sprawach Towarzystwa w odpowiedzi na kierowane do niego zapytania lub z własnej inicjatywy,

3) wydawanie orzeczeń o wykluczeniu z PTS (§ 21, ust. 1, pkt 3),

4) kierowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS wniosku o pozbawienie członka honorowego jego tytułu (§ 21, ust. 4).

 1. Sąd Koleżeński składa na każdym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Rozdział X

Oddziały

 

§43

 1. Na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych zamieszkujących lub pracujących w jednym lub większej liczbie pobliskich województw, Zarząd Główny powołuje oddział.
 2. Do oddziału należą członkowie mieszkający lub pracujący na terenie województwa, w którym powołano oddział, oraz członkowie mieszkający lub pracujący na terenie pobliskich województw określonych przez Zarząd Główny uchwałą powołującą oddział.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków oddziału poniżej 15, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału.

§44

 1. Oddział organizuje odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje, seminaria i kursy o charakterze naukowym lub popularno-naukowym.
 2. Oddział rozpowszechnia wśród swoich członków informacje o działalności Towarzystwa.

§45

 1. Władzami oddziału są: Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym delegatów i zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS, członków Zarządu Oddziału oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 3 osób, wybieranych w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. Zarząd Oddziału wybiera przewodniczącego Oddziału i jego zastępcę spośród swoich członków.
 4. Zarząd Oddziału odbywa swoje zebrania w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

§46

 1. Oddziały otrzymują środki finansowe pochodzące ze składek ich członków na realizowanie swojej działalności. O wysokości tych środków każdego roku decyduje Zarząd Główny.
 2. Zarząd Główny przekazuje Oddziałom środki finansowe na realizowanie celów statutowych PTS.
 3. Walne Zgromadzenie Oddziału może podjąć uchwałę o pobieraniu od członków oddziału dodatkowych składek na cele oddziału. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.

§47

Corocznie, na cztery tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS, Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności oddziału. Zarząd Główny włącza je do ogólnego sprawozdania składanego Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTS.

 

Rozdział XI

Majątek i fundusze

 

§48

Majątek PTS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§49

Źródłami funduszy PTS są:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, darowizny i zapisy,

3) dochody z majątku PTS,

4) przychody z działalności statutowej

5) dochody z działalności gospodarczej realizowanej w ramach Zakładu Badań Naukowych PTS.

§50

Przychody z działalności pożytku publicznego oraz dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej PTS w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych Towarzystwa.

§51

Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu PTS wymaga do swej ważności podpisów: skarbnika Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego PTS lub wiceprzewodniczącego lub sekretarza Zarządu Głównego.

 

Rozdział XII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się PTS

 

§52

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu PTS podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów PTS większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§53

 1. PTS może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS; uchwała ta wymaga dla swej ważności 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Sposób i zasady likwidacji Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów PTS zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Ze zmianą dokonaną na WZD PTS w dniu 9.06.2018 r.