• Polski
  • English

Sekcja Pracy Socjalnej

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Pracy Socjalnej

Historia i działalność Sekcji Pracy Socjalnej PTS

Sekcja Pracy Socjalnej PTS powstała w 1995 roku z inicjatywy krakowskich socjologów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przede wszystkim profesorów Władysława Kwaśniewicza i Krzysztofa Frysztackiego. Dynamiczny rozwój kształcenia pracowników socjalnych na poziomie akademickim w ramach studiów socjologicznych od końca lat osiemdziesiątych XX wieku oraz gruntowne przemiany w polskiej polityce społecznej i pomocy społecznej po 1989 roku stworzyły potrzebę wzmocnienia związków pomiędzy socjologią jako dziedziną nauki a praktyką społeczną. Powołanie Sekcji było odpowiedzią na potrzebę budowania ram instytucjonalnych dla wszystkich osób zainteresowanych naukowymi aspektami pracy socjalnej – także wywodzących się spoza środowiska akademickiego – oraz na potrzebę inspirowania środowisk akademickich do głębszego zainteresowania się problematyką pracy socjalnej i pomocy społecznej. Od chwili swojego powstania Sekcja bardzo aktywnie działa na polu integrowania wszystkich osób i środowisk zainteresowanych pracą socjalną oraz tworzenia płaszczyzny dyskusji i wymiany doświadczeń, jej członkami są zarówno przedstawiciele różnych środowisk naukowych i badawczych, jak i praktycy pracy socjalnej. Najważniejsze wątki w aktywności członków Sekcji to między innymi dyskurs dotyczący miejsca pracy socjalnej i pomocy społecznej w systemie polityki społecznej oraz kwestia kształcenia do pracy socjalnej w Polsce, a także problem skuteczności wykorzystywanych w pracy socjalnej sposobów i metod działania.  Sekcja PS kilkakrotnie była organizatorem grup tematycznych w ramach ogólnopolskich zjazdów socjologicznych, niemal od początku swojego istnienia inicjuje też coroczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone różnym aspektom pracy socjalnej. Pod szyldem Sekcji ukazało się wiele publikacji zainspirowanych toczącymi się na jej forum dyskusjami, w tym większość w serii wydawniczej Problemy Pracy Socjalnej Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT – w powstanie serii wnieśli również swój wkład członkowie Sekcji.

Obecnie Sekcja Pracy Socjalnej zrzesza ponad 80 członków i należy do najaktywniej działających sekcji tematycznych w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Pierwszym jej przewodniczącym był prof. Krzysztof Frysztacki z UJ, kolejnymi byli  prof. Krzysztof Piątek z UMK w Toruniu, prof. Kazimiera Wódz z UŚ w Katowicach i dr hab. Marek Rymsza z UW. Obecnie pracami Sekcji kieruje dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ.

Zarząd Sekcji Pracy Socjalnej PTS wybrany 30 listopada 2017 roku:

Prof. UŁ dr hab. Jolanta Grotowska-Leder – przewodnicząca
Prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska – sekretarz
Dr hab. Krystyna Faliszek
Prof. Dr hab. Krzysztof Frysztacki
Dr hab. Tadeusz Kamiński
Dr Tadeusz Kowalewski
Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk
Prof. Dr hab. Krzysztof Piątek
Prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
Prof. Dr hab. Kazimiera Wódz