• Polski
  • English

Oddział Poznański PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Poznański PTS

Skład Zarządu Oddziału Poznańskiego PTS:

– dr hab. Marek Nowak, prof. UAM (Wydział Socjologii UAM) – przewodniczący
e-mail: marek.nowak@amu.edu.pl

– dr hab. Urszula Kluczyńska, prof. CDV (Collegium Da Vinci w Poznaniu) – wiceprzewodnicząca
e-mail:  urszula.kluczynska@cdv.pl 

– mgr Piotr Luczys (Public Profits Sp. z o.o.) – sekretarz i skarbnik
e-mail: lurys-granat@wp.pl

Strona domowa: (http://www.pts.amu.edu.pl/)

Skład Komisji Rewizyjnej OP PTS:
– dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM (Wydział Socjologii UAM)
– dr Przemysław Nosal (Wydział Socjologii UAM)
– mgr Łukasz Koperski (Wydział Socjologii UAM)

Historia Oddziału Poznańskiego PTS:

Historia socjologii akademickiej w Polsce pozostaje nieodłącznie związana z ośrodkiem poznańskim oraz jego wybitnymi przedstawicielami – Florianem Znanieckim, Januszem Ziółkowskim, Stanisławem Kozyrem-Kowalskim, Tadeuszem Szczurkiewiczem, Józefem Chałasińskim, Andrzejem Malewskim, Zbigniewem Tyszką, Zygmuntem Dulczewskim, Władysławem Markiewiczem czy Andrzejem Kwileckim.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Poznaniu zostały stworzone instytucjonalne podstawy kształcenia w zakresie socjologii, organizacji badań, powołane do życia zostały dwa najważniejsze wówczas dla tej dyscypliny periodyki: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (w 1925r.; istniejący od 1921r. jako „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”) i „Przegląd Socjologiczny” (1930r.) oraz zorganizowany został pierwszy, ogólnopolski zjazd socjologów (1930r.). Powołany w Poznaniu w 1921r. Instytut Socjologiczny, przemianowany w 1927r. na Polski Instytut Socjologiczny, stał się zaczynem powołania do życia w 1931r. pierwszego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które działało do wybuchu drugiej wojny światowej, dając zarazem podwaliny reaktywacji jego działalności w roku 1957.

Prowadzone w Poznaniu od lat 20. XX wieku pionierskie badania pamiętnikarskie, któremu towarzyszył rozwój socjologii miasta, a w latach powojennych – socjologii Ziem Odzyskanych, socjologii wychowania, rodziny oraz pracy i przemysłu, były kontynuowane m. in. w ramach pierwszego, działającego poza Warszawą, oddziału terenowego PTS, który powstał w Poznaniu w 1959r. (nieoficjalnie już w 1957r.), pomimo tego, iż przestrzeń lat 1953-1967 stanowiła w Poznaniu przerwę w ustawicznym kształceniu socjologów. W tym trudnym dla poznańskiej socjologii akademickiej okresie (dopiero w 1965r. powstał Zakład Socjologii z Sekcji Socjograficznej działającej przy Instytucie Zachodnim), Oddział Poznański PTS silnie związał swoje działania z Instytutem Zachodnim, czego bezpośrednim efektem była, m. in. zorganizowana w 1968r. konferencja naukowa podsumowująca dorobek socjologii Ziem Zachodnich, a w 1969r. – IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów.

Jak pisali A. Kwilecki i J. Ziółkowski w 1981 roku: „Założycielem i pierwszym prezesem oddziału PTS był T. Szczurkiewicz, po nim kolejno sprawowali tę funkcję: W. Markiewicz, Z. Dulczewski, A. Kwilecki, F. Krzykała, Stefan Budny i Marek Ziółkowski. Z Polskim Towarzystwem Socjologicznym współpracuje przy organizowaniu odczytów działająca przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk Komisja Socjologiczna”. Tradycja spotkań dyskusyjno-warsztatowych, w którym brali udział na przestrzeni lat znamienici goście z Polski i zagranicy (m. in. A. Touraine), przetrwała po dziś dzień dzięki współpracy pomiędzy Oddziałem a Polskim Towarzystwem Filozoficznym, Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji oraz licznymi innymi instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Oddział Poznański PTS kontynuuje długą tradycję towarzystwa socjologicznego, zapoczątkowaną w okresie międzywojennym przez Floriana Znanieckiego. Intensywny rozwój Oddziału związany jest jednak ze znacznie bardziej współczesną historią połowy lat 80., kiedy to Oddział Poznański PTS stał się platformą organizacji szeregu spotkań naukowych skupiających intelektualistów i studentów nastawionych opozycyjnie do realnego socjalizmu. Ta tradycja pozwoliła podtrzymać aktywność oddziału także w latach 90. po upadku realnego socjalizmu. Obecnie, Oddział zrzesza ok. 40 członków z różnych instytucji, głównie akademickich. Specjalizuje się w organizowaniu konferencji i warsztatów w tym międzynarodowych. Dotychczas w polu naszych zainteresowań pozostawały zagadnienia Europy Środkowej i Wschodniej, socjologii miasta oraz emigracji.

Kontakt

Adres do korespondencji

marek.nowak@amu.edu.pl
Instytut Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c pok. 126
60-568 Poznań