• Polski
 • English

Sekcja Antropologii Społecznej

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Antropologii Społecznej

Adres bloga http://antropologiasekcja.blogspot.com/

 

Sekcja Antropologii Społecznej łączy badaczy, którzy wywodzą się ze środowisk socjologicznego i etnologicznego. Powstała w końcu 1990 roku z inicjatywy Mariana Kempnego (który był potem jej wieloletnim przewodniczącym) i Zdzisława Macha. Od chwili swego powstania opiera się zarówno na działalności swoich formalnie zarejestrowanych członków, jak i licznego grona niezrzeszonych sympatyków. Poza Marianem Kempnym przewodniczyły sekcji w latach 1995-1998 roku Ewa Nowicka-Rusek, w 2006-2011Grażyna Woroniecka, a od 2011 Dorota Rancew-Sikora. Osoby szczególnie zasłużone dla sekcji i stale związane z jej działalnością to między innymi Aldona Jawłowska, Elżbieta Tarkowska, Sławomir Łodziński, Paweł Załęcki, Janusz Mucha, Barbara Fatyga i Grażyna Kubica. Sekretarz sekcji Paweł Załęcki (zalecki@post.pl) oprócz działalności merytorycznej przejął na siebie zadanie utrzymywania łączności internetowej z członkami i sympatykami sekcji. Obecnie w zarządzie sekcji działają ponadto Marcin Jewdokimow i Jacek Gądecki.

 

Od 1991 roku skrupulatnie pielęgnowaną tradycją sekcji jest organizowanie corocznych sympozjów, które odbywają się zwykle we wrześniu oraz w miarę możliwości systematyczne wydawanie książek w oparciu o tematykę dyskutowaną na spotkaniach. Formułą spotkań sekcji jest umożliwienie uczestnictwa młodym badaczom przez rezygnację z opłat konferencyjnych i, jeśli się uda, dofinansowywanie ich noclegów. Stosunki w sekcji mają charakter niehierarchiczny i koleżeński, co wyraża się w unikaniu używania tytułów naukowych w dokumentach i kontaktach bezpośrednich na spotkaniach członków sekcji.

Ponieważ o działalności sekcji najwięcej mówią organizowane pod jej auspicjami sympozja o zasięgu ogólnopolskim i publikacje, poniżej zamieszczamy listę kolejno podejmowanych tematów. Zaznaczyć należy, że wszystkie wymienione sympozja zostały zorganizowane przy współpracy gościnnych ośrodków naukowych.

 

 

 1. 1991, Karpacz. Temat: Kulturowe aspekty zmian społecznych. Książkę pt. „Kulturowy wymiar przemian społecznych” zredagowali: Aldona Jawłowska, Marian Kempny i Elżbieta Tarkowska. Ukazała się w Wydawnictwie IFiS PAN w 1993 roku.
 2. 1992, Rabka. Temat: Problemy i perspektywy nauczania antropologii społecznej w
 3. 1993, Podkowa Leśna Stawisko. Temat: Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa polskiego.
 4. 1995, Hel. Temat: Społeczeństwo polskie u progu wielokulturowości. Książka: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.) U progu wielokulturowości. Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
 5. 1996, Bachotek koło Torunia. Dwa sympozja międzynarodowe: Anthropology of politics in post-communist societies oraz Cultural problems of Europe at the end of the 20th century.Sprawozdanie z obu napisał Paweł Załęcki i opublikował w „Studiach Socjologicznych” 1997 nr 2. Powiązane z tematyką sympozjów książki to J. Mucha, W. Olszewski (red.) Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia. Wyd. UMK, Toruń 1997 oraz G. Babiński, J. Mucha, A. Sadowski (red.) Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wyd. Filii UW, Białystok 1997.
 6. 1997, Katowice. Sympozjum SAS w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.
 7. 1998, Zalesie koło Olsztyna. Temat: Religia i kultura w globalizującym się świecie. Książka pod takim samym tytułem M. Kempny, G. Woroniecka (red.) ukazała się w wydawnictwie Nomos w Krakowie w 1999 r.
 8. 1999, Boguchwała koło Rzeszowa. Temat: Kultura w procesie zmian. Książkę pod takim samym tytułem zredagowaną przez Aldonę Jawłowską i Grażynę Woroniecką wydał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2003.
 9. 2000, Rzeszów i Tyczyn. Sympozjum w ramach XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.
 10. 2001, Łomża. Temat: Rola antropologa w życiu społecznym w zmieniającej się rzeczywistości kulturowej. Książka: T. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński (red.) Granice współczesności. Przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady. Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego i Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa-Łomża 2003.
 11. 2002, Olsztyn. Temat: Regionalizm, lokalizm, zróżnicowanie kulturowe w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych. Książka M. Kempny, G. Woroniecka (red.) Wymiary globalizacji kulturowej. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii, Olsztyn 2003.
 12. 2003, Warszawa. Jednodniowe spotkanie podsumowujące działalność sekcji.
 13. 2004, Poznań. Sympozjum SAS zorganizowane w ramach XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego poświęcone problematyce konsumpcji. Książka: A. Jawłowska, M. Kempny (red.) Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.
 14. 2005, Toruń. Sympozjum sprzężone z konferencją ESA. Temat: Tożsamości kulturowe w Europie. Książkę „Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie” zredagowali M. Kempny, G. Woroniecka i P. Załęcki. UMK, Toruń 2008.
 15. 2006, Lanckorona. Temat: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce. Książka pod tym samym tytułem J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka (red.) ukazała się w Śląskich Wydawnictwach Naukowych, Tychy 2007.
 16. 2007, Zielona Góra. Sesja specjalna w ramach XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego:Nowe media a integracja społeczna. Numer tematyczny „Societas/communitas” 2010 nr 1 zatytułowany „W stronę społeczeństwa sieciowego” przygotowali P. Załęcki i G. Woroniecka.
 17. 2008, Hel. Sympozjum poświęcone tematyce podróży i podróżowania. Książka Dorota Rancew-Sikora (red.) Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej. Wyd. UG, Gdańsk 2009.
 18. 2009, Starbienino na Kaszubach. Temat: Tradycja w nowoczesnych kontekstach. Książka: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycję w nowoczesnych kontekstach. D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński (red.) PTS, Warszawa 2009.
 19. 2010, Kraków. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Sesja przygotowana przez P. Załęckiego i M. Łukasiuk Teoria antropologiczna a socjologia. W przygotowaniu numer tematyczny „Przeglądu Socjologii Jakościowej”.
 20. 2011, Cieszyn. Temat: Granice i pogranicza – państw, kultur, dyscyplin, dyskursów. Książkę przygotowują Grażyna Kubica i Halina Rusek.
 21. 2012, dwa sympozja: Kąty Rybackie: Kulturowe i społeczne praktyki wody i Szczecin:Porzucenie-przekształcenie-adaptacja-tworzenie. Przestrzeń a społeczno-kulturowe aspekty przemian materialnych i tożsamościowych.

Wyniki konkursu Badanie Antropologiczne Roku 2017