• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Religii

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Religii

Sekcja Socjologii Religii została założona 10.12.1987 roku z inicjatywy dwóch nieżyjących już nestorów polskiej, powojennej socjologii – Władysława Piwowarskiego i Edwarda Ciupaka, przy stworzeniu warunków organizacyjnych spotkania założycielskiego w Ołtarzewie przez Witolda Zdaniewicza. Do rozwoju sekcji prócz „ojców – założycieli”, dzięki wieloletniej, bezinteresownej pracy na jej rzecz,  przyczynili się w największym stopniu Maria Libiszowska-Żółtkowska, Janusz Mariański i Andrzej Wójtowicz.

Od początku główną oś działań sekcji stanowi integracja socjologów zajmujących się religią, dzięki corocznie organizowanym konferencjom, wydawanym książkom i rozsyłanym informacjom. Konferencje stanowią znakomite forum wymiany doświadczeń na temat aktualnych zainteresowań, krajowych i międzynarodowych projektów w których uczestniczymy i aktywności w międzynarodowych stowarzyszeniach skupiających badaczki i badaczy religii, takich jak  International Society for Sociology of Religion (ISSR) czy International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA).

W ostatnich latach liczba członkiń i członków, zarejestrowanych w 14 oddziałach regionalnych, oscyluje wokół 130 (stan na dzień 30 grudnia 2020: 127 osób). Ze spotkań konferencyjnych i publikacji wyłania się profil dominujących w sekcji zainteresowań badawczych: religijność polskiego społeczeństwa, jej wymiary takie jak: moralność, praktyki czy wiara ogółu społeczeństwa i poszczególnych grup (młodzież, ludność wiejska i miejska, nauczyciele, przedsiębiorcy, itp.),  mniejszości i nowe ruchy religijne, przemiany instytucji religijnych, związek religii z tożsamością zbiorową i jednostkową, etnicznością, płcią czy obecnością religii w sferze publicznej. W ostatnich latach do zainteresowań dołączyła także problematyka tzw. nowej duchowości.

Na początku 2017 roku, z inicjatywy prof. Elżbiety Firlit, Zarząd Sekcji powołał Honorową Radę Sekcji Socjologii Religii PTS. W jej skład wchodzą Osoby, które pełniły funkcję przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji w poprzednich latach. Pierwszym przewodniczącym Sekcji Socjologii Religii, w latach 1987-1990, był ks. prof. zw. dr hab. Władysław Piwowarski, który  zmarł  w 2001 roku.

Skład Rady wyznacza kryterium sprawowanych funkcji oraz kolejność kadencji (rozpoczynających się i kończących na początku lub pod koniec roku akademickiego):

prof. zw. dr hab. Witold Zdaniewicz (zm. 14.10. 2017 roku) – przewodniczący SSR w latach 1990-1993,

prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz – przewodniczący SSR w latach 1993-2005,

prof. zw. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – przewodnicząca SSR w latach  2005-2013,

prof. zw. dr hab. Irena Borowik – przewodnicząca SSR w latach 2013-2016,

prof. UKSW, dr hab. Maria Sroczyńska – przewodnicząca SSR w latach 2016-2019,

prof. zw. dr hab. Janusz Mariański – wiceprzewodniczący SSR w latach 1990-2009,

prof. SGH, dr hab. Elżbieta Firlit – wiceprzewodnicząca SSR w latach 2009-2013,

dr hab. Stella Grotowska – wiceprzewodnicząca SSR w latach 2013-2016,

prof. IFiS PAN, dr hab. Dorota Hall – wiceprzewodnicząca SSR w latach 2016-2019.

Wieloletnie doświadczenie członków Rady w pracach i kierowaniu SSR przekłada się na wzbogacenie działalności naszej sekcji w zakresie promowania dorobku polskiej socjologii religii oraz inicjowania nowych kierunków jej rozwoju, a także współorganizowania konferencji krajowych i międzynarodowych.


Aktualny skład Zarządu Sekcji – wybory we wrześniu 2022

dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – przewodniczący

dr Rafał Boguszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – wiceprzewodniczący

dr Wojciech Klimski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – sekretarz

Adres do korespondencji:

dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP, ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: paweljazz@o2.pl, tel. 603 854 857


Wybrane Konferencje:

  • 17-18.06.2010, „Religia i gospodarka – asocjacje i opozycje w świecie współczesnym”, Warszawa. Organizatorzy: Katedra Socjologii SGH i Sekcja Socjologii Religii PTS. 
  • 15-17.09.2011, „Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech (Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung. Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten des religiösen Wandels in Polen und Deutschland)”, Kraków. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie  (Pierwszy Wspólny Kongres  Naukowy Polskich i Niemieckich Socjologów).
  • 12-14.06.2014, Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, Katowice. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • 26-27.05.2015, „Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii”, Warszawa. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii i Instytut Socjologii UKSW.
  • 17-19.11.2016, “Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych”, Kraków. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • 28-29.09.2017, „Kultury i religie w dobie kryzysu”, Cieszyn. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  • 7-8.06. 2018, “Religia w społecznym kontekście: etniczność – kultura – struktura”, Olsztyn Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Socjologii Etniczności, Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  • 23.05.2019, „Metamorphoses of Religion and Spirituality”, Warszawa. Organizatorzy: Instytut Socjologii UKSW, Sekcja Socjologii Religii PTS, patronat honorowy – International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA).
  • 3-14.09.2023“Religia i duchowość w czasach niepewności”, Kraków. Organizatorzy: Wydział Humanistyczny AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, Sekcja Socjologii Religii PTS.

Pro Memoria dr. Lucjana Adamczuka


Załączniki