• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Nauki

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Nauki

Sekcja Socjologii Nauki PTS zainicjowana została w czerwcu 1973 roku w Karpaczu, podczas ogólnopolskiej konferencji socjologii nauki na temat społecznych ról uczonych i społecznych funkcji działalności naukowych. Janusz Goćkowski, Zdzisław Kowalewski i Elżbieta Neyman, jako tymczasowy zespół kierowniczy, wystosowali wówczas do ZG PTS wniosek o powołanie sekcji, który w 1974 roku został pozytywnie rozpatrzony (częściowa korespondencja w tej sprawie – Fot. 3. i 4.). Jeden z inicjatorów, wówczas dr, Janusz Goćkowski, argumentował, że rozproszone w różnych ośrodkach w Polsce „środowisko ludzi podejmujących poszukiwania, badania i dociekania z zakresu socjologii nauki” (pismo dr. Janusza Goćkowskiego do doc. dr hab. Jolanty Kulpińskiej, wice-przewodniczącj ZG PTS, Karpacz-Wrocław 20.06.1973, archiwum Biura PTS) oraz osoby zajmujące się organizacją nauki oraz polityką wobec nauki potrzebują „wzajemnych kontaktów, jak też więzi społecznej i współpracy badawczej w skali ogólnopolskiej i na gruncie środowiska profesjonalnego”  (ibidem). W1974 roku podczas ogólnopolskiej konferencji socjologii nauki w Karpaczu (wrzesień) powołano pierwszy zarząd sekcji, w skład którego weszli: Bogdan Cichomski, Janusz Goćkowski (wice-przewodniczący), Elżbieta Neyman (sekretarz), Paweł Rybicki (przewodniczący) i Waldemar Voisé. Pierwszymi działaniami zarządu było ukonstytuowanie rady redakcyjnej zbioru studiów dotyczących problemu autorytetu naukowego oraz zorganizowanie „okrągłego stołu” socjologii nauki na V Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym (Kraków, 1975), poświęconego historii socjologii nauki w Polsce oraz socjologicznej problematyce szkół naukowych. Sekcja w pierwszych latach współpracowała (m.in. w ramach organizacji konferencji) z Zespołem Socjologii Nauki Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej, koncentrując się na organizacji ogólnopolskich konferencji socjologii nauki.

W 1974 roku deklaracje członkowskie sekcji wypełniło 40 osób, w tym (poza zarządem), m.in.: doc. dr Stefan Amsterdamski, mgr Nina Kraśko, dr Marcin Król, mgr Joanna Kurczewska, dr Edmund Mokrzycki, prof. dr Adam Podgórecki, doc. dr Barbara Skarga, dr Antoni Sułek, dr hab. Barbara Szacka, prof. dr Jerzy Szacki, prof. dr Jan Szczepański, prof. dr Andrzej Walicki.

W 1979 roku sekcja liczyła 40 osób, a w 1995 roku – 75, 2001 – 94 osoby, 2011 – 95 osób. Obecnie do SSN należy 85 osób (stan na wrzesień 2013).

Od początku trwania sekcja zorganizowała i współorganizowała kilkadziesiąt konferencji i sympozjów. Wyróżniającymi aspektami jej działalności w tym zakresie było współorganizowanie cyklicznych konferencji socjologii nauki oraz organizowanie grup roboczych na kolejnych zjazdach socjologicznych. Warto przywołać ich tytuły w celu uporządkowania tematyki podejmowanej przez sekcję: „Kształcenie i rozwój kadr naukowych” (Karpacz 1975), „Szkoły w nauce” (Wrocław 1975), „Historia nauki i socjologia nauki /problemy wzorów kulturowych pracy naukowej” (Karpacz 1976), „Problemy ethosu pracowników naukowych” (Karpacz 1977), „Społeczne i kulturowe własności nauki” (Karpacz 1978), „Społeczne problemy nauki polskiej” (Karpacz 1979), „Społeczno-kulturowe zagadnienia nauki” (Kraków 1980). W późniejszych latach tematyka pozostawała identyczna: „Relacja pomiędzy socjologia ogólna a socjologią nauki”, „Porozumienie i współpraca uczonych”, „Ogląd i obraz świata społecznego”, „Nauka a inne rodzaje oglądu i obrazowania świata społecznego”, „Idee i ludzie demokracji”, „Nauka a inne rodzaje inwencji i aktywności humanistycznej” (2009), „O etosie uczonego” (2011), „Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym” (2012), „W stronę nowej socjologii krytycznej?” (2013, XV Zjazd Socjologiczny).

W okresie 2009 – 2013 Sekcja Socjologii Nauki współpracowała z Komitetem Naukoznawstwa.

Wśród publikacji sekcji wskazać można m.in. następujące: „Autorytet w nauce” (1980), „Model nauki” (1993), „Patologia i terapia życia naukowego” (1994), „Nauka. Tożsamość i tradycja” (1995), „Ethos nauki i role uczonych” (1996), „Uniwersytet i tradycja w nauce” (1999), „Ludzie systemu i ludzie problemu. Wieczna wojna w teatrze życia naukowego” (2000), numer pisma Principia (tom XLV-XLVI 2006) pod redakcją Janusza Goćkowskiego (dwa bloki tematyczne: „Rozważania wokół twórczości Marii Ossowskiej” i „Problemy społeczne naszego życia”), numer pisma Zagadnienia Naukoznawstwa (2 [188] 2011) z materiałami z sesji poświeconej Januszowi Goćkowskiemu.

 

Obecnie Zarząd SSN PTS tworzą:

Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS) – przewodnicząca

Tomasz Zarycki (UW) – wiceprzewodniczący

Tomasz Peciakowski (KUL) – sekretarz

Katarzyna Iwińska (CC) – członek Zarządu

Arkadiusz Jabłoński (KUL) – członek Zarządu

Joanna Wyleżałek (SGGW) – członek Zarządu

 

PATRONATY

Dnia 11 kwietnia (czwartek) o godz.12.00 w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykład pt. Ojczyzny prywatne i społeczności lokalne: unicestwienie czy rewitalizacja? wygłosi prof.zw dr hab. Marek Szczepański. Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego (wejście C). Wydarzenie to odbywa się pod patronatem Sekcji Socjologii Nauki PTS.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład pt. Socjologia polska: praktyczna, krytyczna czy publiczna? Przemiany społecznych funkcji nauki, wygłosi dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof.UMCS, przewodnicząca Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zapraszamy w czwartek 15 listopada o godz. 14.00 do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa).

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową “Nauki społeczne wobec zmiany”, organizowaną w Lublinie przez Instytut Socjologii UMCS w dniach 14-15 września 2017 r.

Częścią konferencji będą także obrady specjalnej sekcji poświęcone współczesnym przemianom tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społeczno-Psychologicznych i Zarządzania Uniwersytetu Narodowego im. M.P. Drahomanowa w Kijowie oraz Instytutem Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji. Zgłoszenia uczestnictwa można nadsyłać do 30 czerwca 2017 r. poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie wrześniowego sympozjum.

Kontakt: konferencja.zmiana@umcs.pl

Konferencja została objęta patronatem przez Sekcję Socjologii Nauki PTS oraz Oddział Lubelski PTS.

Plakat.jpg

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Zapraszamy na otwarty wykład pt. „Osiąganie dorosłości w czasach niepewności”, który wygłosi prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapraszamy 11 maja (czwartek) o godz. 12.00  do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego (wejście C).

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Celem organizowanych spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej oraz naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych. Salon Socjologiczny, którego prelegentami od 2015 roku są  uznani w Polsce i na świecie socjologowie jest inicjatywą rozpoznawalną w środowisku naukowym.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału PTS.

plakat