• Polski
  • English

Sekcja Badań Komunikacji Społecznej

STRONA GŁÓWNA» Sekcja Badań Komunikacji Społecznej

Sekcja Badań Komunikacji Społecznej została powołana 9 grudnia 2022 roku z inicjatywy socjolożek i socjologów z ośrodków akademickich w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Opolu. Część znała się z odbywających się od 2009 roku interdyscyplinarnych Warsztatów Analizy Dyskursu, inni nawiązali kontakt podczas seminariów, konferencji i obrad grup tematycznych poświęconych tematyce komunikacji społecznej, debaty publicznej i mediów. Sekcja łączy osoby zainteresowane różnymi poziomami i aspektami komunikowania w społeczeństwie. Kontynuuje tradycje polskich badań nad komunikacją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskursu publicznego w wymiarze kulturowym, politycznym, interakcyjnym, retorycznym, multimodalnym i związanym ze społeczną dystrybucją wiedzy.

Celem sekcji jest rozwijanie dialogu naukowego w obszarach:

  • relacji komunikowania prywatnego i publicznego,
  • przemian społeczno-kulturowych i interakcyjnych w polu komunikowania medialnego (zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych),
  • refleksji nad nowymi zjawiskami i aktorami komunikacji społecznej oraz wynikającymi z tego problemami badawczymi dla osób zajmujących się tym polem,
  • namysłu nad jakością debaty publicznej,
  • analizy dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad dyskursem publicznym: medialnym, politycznym, eksperckim, instytucjonalnym, w ujęciu interdyscyplinarnym (współpraca środowiska socjologicznego z przedstawiciel(k)ami innych dyscyplin, np. językoznawstwa, medioznawstwa, nauk politycznych i pedagogiki).
  • metodologii badań nad komunikacją społeczną, w tym zwłaszcza: analizy multimodalnej, analizy konwersacyjnej, analizy retorycznej, analizy ramowania i różnych podejść krytycznych.

Socjologiczne podejście do badań komunikacji społecznej jest wyczulone zarówno na poznawcze, więzio- i kulturotwórcze, jak i konfliktogenne aspekty komunikacji społecznej, na powiązanie dyskursu i praktyk komunikacyjnych z władzą i dominacją w społeczeństwie oraz z problematyką polityczną, gospodarczą, kulturową i etyczną. Perspektywa socjologiczna kieruje uwagę także ku destrukcyjnym i dyskryminacyjnym zjawiskom komunikacyjnym, jak mowa nienawiści czy manifestujące się w dyskursie publicznym uprzedzenia płciowe i etniczne, rasizm, antysemityzm, resentymenty historyczne, homo- i transfobia, klasizm i ekonomiczno-zarządcze formy uprzedmiotowienia ludzi. Badacze i badaczki komunikacji społecznej sięgają do wielu nurtów krytyki społecznej, m.in. do teorii postkolonialnej, gender studies, studiów nad neoliberalną rządomyślnością czy analiz intersekcjonalnych.

Złożoność współczesnych zjawisk komunikacyjnych wymaga refleksji interdyscyplinarnej, otwartość na nią jest jednym z założeń Sekcji Badań Komunikacji Społecznej.

Na zebraniu 20 stycznia 2023 roku wybrano zarząd sekcji na kadencję 2023–25, w składzie:

dr Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ) – przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Kampka (SGGW) – wiceprzewodnicząca

dr Jerzy Stachowiak (UŁ) – wiceprzewodniczący

mgr Adam Konopka (CC) – członek zarządu

dr Barbara Markowska-Marczak (CC) – członkini zarządu

dr Anna Radiukiewicz (IFiS PAN) – członkini zarządu

Kontakt: sbks@pts.org.pl

Facebook: www.facebook.com/sbkspts