• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Płci

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Płci

Sekcja Socjologii Płci

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Badania społeczne włączające perspektywę genderową lub skupiające się na różnych wymiarach płci społeczno-kulturowej w społeczeństwie, w ciągu ostatnich dekad znacząco wzbogaciły wiedzę i warsztat socjologiczny na całym świecie. W polskiej socjologii badania i koncepcje pokazujące, w jaki sposób kategoria płci organizuje życie społeczne, od lat przyczyniają się do rozwoju dyscypliny i wiedzy o współczesnym społeczeństwie. Równocześnie, niezwykle ważnym elementem świata społecznego jest emancypacja samych kobiet oraz rozwój ruchów feministycznych i ruchów LGBT, stanowiące często kluczową inspirację dla nowych teorii, metod i badań socjologicznych. Studia genderowe, głęboko zakorzenione w historii ruchów emancypacyjnych, przyczyniają się z kolei do wielu istotnych zmian społecznych niwelujących lub osłabiających nierówności.

Chcąc docenić dorobek wielu badaczy i badaczek pracujących w paradygmacie badań genderowych, a także wzmocnić, rozwijać i promować studia nad płcią, proponujemy powstanie Sekcji Socjologii Płci w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Powstanie Sekcji stanowi także odpowiedź na próby podważenia naukowego wymiaru badań socjologicznych nad płcią społeczno-kulturową, mających miejsce w debacie publicznej, a tym samym jest działaniem chroniącym wolność badań naukowych. Głównymi celami Sekcji, wyznaczającymi jej zakres działania, są:

 • tworzenie sieci badaczy i badaczek społecznych zajmujących się problematyką genderową w Polsce, w tym wspieranie współpracy między przedstawicielkami i przedstawicielami różnych dziedzin nauki: socjologii, antropologii, filozofii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i innych.
 • integracja środowiska badaczy i badaczek społecznych wykorzystujących perspektywę gender, pracujących w organizacjach badawczych, akademickich, związkach zawodowych i organizacjach pozarządowych;
 • instytucjonalne wzmocnienie instytucji i organizacji włączających perspektywę płci w badania naukowe oraz programy studiów;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia socjologicznych badań nad płcią społeczno-kulturową i uwzględniających płeć w badaniach;
 • promowanie badań socjologicznych krytycznie włączających wymiar płci, których wyniki przedstawiają rzetelną wiedzę na temat płci społeczno-kulturowej;
 • promowanie metod badawczych uwzględniających perspektywę gender i problematyzujących pozycję badacza / badaczki w procesie badawczym;
 • popularyzacja wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców, wychodzącego poza ramy stricte akademickie, na arenie krajowej i międzynarodowej.

Pozostając otwartą na wielość różnych tematów badawczych, do których perspektywa genderowa może zostać zaaplikowana, Sekcja szczególnie zachęca do włączenia się w jej prace te socjolożki i tych socjologów, którzy w swojej pracy uwzględniają:

 • wymiar płci do badań nad różnymi obszarami życia społecznego, w tym m.in.: ruchami społecznymi, rodziną, seksualnością, polityką, edukacją, obywatelstwem, pracą, religią, migracjami, ekonomią, sztuką, a także do badań nad nacjonalizmem, globalizacją, instytucjami, państwem, środowiskiem naturalnym, zdrowiem, mediami, miastem, wsią czy biedą;
 • wymiar płci do badań polityk społecznych, w tym polityk zdrowotnych, dotyczących starzenia się, rodzinnych, zabezpieczeń społecznych, zatrudnienia etc.;
 • polityki równościowe;
 • perspektywę intersekcjonalną, łączącą płeć z etnicznością, niepełnosprawnością, wyznaniem (bezwyznaniowością), statusem społeczno-ekonomicznym, rasą, wiekiem, orientacją seksualną, tożsamością płciową etc., ukazującą mechanizmy działania i powstawania nierówności społecznych;
 • krytyczną analizę samej kategorii płci, uwzględniajacą kwestie niebinarności, transpłciowości oraz problematykę queer;
 • metody nastawione na podejście partycypacyjne i zmianę społeczną, np. action research i związane z poprawą położenia grup mniejszościowych, narażonych na wykluczenie czy przemoc.

Głównymi metodami pracy Sekcji są: konferencje, seminaria, warsztaty metodologiczne, grupy tematyczne, szkoły letnie i zimowe, wykłady, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach.

Zarząd Sekcji Socjologii Płci:

 • Mgr Ewelina Ciaputa – Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Dorota Hall – Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • Dr Marta Rawłuszko – przewodnicząca Zarządu, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Justyna Struzik – Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Katarzyna Wojnicka – Departament Socjologii, University of Gothenburg

Adres mailowy: socjologia.plci.pts@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/SocjologiaPlciPTS/

Komunikaty sekcji

  Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.