• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Środowiska

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Środowiska

Celem Sekcji Socjologii Środowiska jest stworzenie platformy integrującej badaczy (socjologów oraz przedstawicieli innych nauk) zajmujących się badaniami dotyczącymi środowiska naturalnego, z perspektywy nauk społecznych. Socjologia środowiska (environmental sociology) stanowi subdyscyplinę socjologii o sporej tradycji i rosnącym znaczeniu, czego wyrazem są aktywnie działające sekcje o tym profilu w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (ASA).

Sekcja Socjologii Środowiska PTS stawia sobie za zadanie:

  1. tworzenie badaczom społecznym zainteresowanym tematyką środowiska możliwości zaprezentowania swoich badań (pomysłów na badania, wyników badań) gronu osób, które w sposób krytyczny, przyjazny i kompetentny ocenią podejmowane wysiłki badawcze;
  2. tworzenie platformy wymiany informacji o planowanych, podejmowanych i realizowanych badaniach, co umożliwi lokalizowanie luk w wiedzy, realizowanie badań komplementarnych oraz pomoże w uniknięciu powielania badań;
  3. umożliwienie inicjowania wspólnych przedsięwzięć badawczych;
  4. stworzenie forum wymiany informacji na temat badań prowadzonych w przez socjologów w innych krajach, planowanych numerach specjalnych czasopism, planowanych przedsięwzięciach badawczych, konkursach na granty, wolnych miejscach pracy dla socjologów środowiska, itp.
  5. promowanie socjologii środowiska poprzez organizowanie sesji i sympozjów podczas konferencji socjologicznych w kraju i zagranicą.

W szczególności działania Sekcji obejmują:

  1. organizowanie spotkań naukowych (wykłady, seminaria, kolokwia, konferencje), w tym sesji tematycznych i sympozjów podczas zjazdów PTS oraz konferencji pomiędzy zjazdami (mid-term conferences), co 1-2 lata. Intencją jest docelowe przejście na poziom konferencji międzynarodowych;
  2. prowadzenie strony internetowej Sekcji (po polsku i po angielsku);
  3. przygotowywanie raz do roku biuletynu informacyjnego Sekcji (recenzje, relacje z konferencji, informacje o grantach badaniach, publikacjach, doktoratach itd.);
  4. nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów naukowych z podobnymi stowarzyszeniami naukowymi zagranicą.

Zarząd sekcji (2020-22):

Przewodniczący: Piotr Matczak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wice-przewodniczący: Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz: Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

Strona internetowa Sekcji: https://socjologiasrodowiska.wordpress.com/

Profil sekcji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/socjologiasrodowiska