• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Pracy

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Pracy

Historia i działalność Sekcji Socjologii Pracy PTS

Sekcja Socjologii Pracy jest jedną z najstarszych sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Na działalność, funkcje i kształt Sekcji, oprócz czynników administracyjnych, istotny wpływ miały zmieniające się otoczenie społeczno-kulturowe oraz warunki ekonomiczne. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku – Sekcja, kierowana najpierw przez Aleksandra Matejkę, a potem (od 1970 do  1993) przez Wiesława Jędrzyckiego, pełniła ważną integracyjną rolę, tj. zrzeszała obok socjologów akademickich także tzw. socjologów zakładowych, rozproszonych po przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie całego kraju, przez co przyczyniła się do profesjonalizacji socjologii.

Wraz z transformacją ustrojową po 1989, Sekcja, kierowana od 1993 do 2006 przez Wiesławę Kozek,  starała się wypracować nowe formuły funkcjonowania. Obecnie, zawód socjologa obecny jest w różnych środowiskach, począwszy od tradycyjnego środowiska akademickiego, poprzez komercyjne ośrodki badawcze, a skończywszy na sektorze publicznym, organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych.

Sekcja Socjologii Pracy organizuje seminaria, grupy tematyczne oraz konferencje, na których podejmowane są aktualne problemy socjologii pracy – ze szczególnym naciskiem na problemy społecznego znaczenia pracy, przemian organizacji pracy oraz rynku pracy. W roku 2015 do Sekcji zapisanych było przeszło sto socjolożek i socjologów z całego kraju.

W chwili obecnej (2019) Sekcja Socjologii Pracy zaangażowana jest w dwa „flagowe” przedsięwzięcia: cykl konferencji międzynarodowych „Społeczne granice pracy” (http://www.socialboundariesofwork.pl/) oraz projekt badawczy nad historią socjologii pracy w Polsce pt. „Nestorzy socjologii pracy w Polsce o procesach instytucjonalizacji, deinstytucjonalizacji i odbudowy subdyscypliny”.

Cykl konferencji międzynarodowych „Społeczne granice pracy”

Od roku 2014 Sekcja Socjologii Pracy organizuje cykl konferencji Społeczne granice pracy (Social boundaries of work). Jest to przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym, ukierunkowane na podjęcie dyskusji na temat współczesnego znaczenia pracy.

Pierwsza, z konferencji Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI wiecznym kapitalizmie odbyła się we Wrocławiu 14-15 listopada 2014 roku i była poświęcona problematyce przemian pracy w obliczu zachodzących zjawisk ekonomicznych, instytucjonalnych oraz kulturowych. Konferencję uświetniła obecność międzynarodowych gości specjalnych, m.in. Prof. Guya Standinga oraz Prof. Jane Hardy.

Druga z konferencji – Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, miała miejsce 12-13 listopada 2015 w Zielonej Górze. Jej tematyka dotyczyła pracy poza formalnym zatrudnieniem oraz nietypowych form zatrudnienia. Gośćmi specjalnymi byli m.in. Prof. Klaus Dörre, Prof. Katharina Bluhm, Prof. Jane Hardy oraz Prof. Kazimierz Sowa.

Trzecia z konferencji – Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach odbyła się w dniach 27-28 października w Katowicach. Gośćmi specjalnym byli m.in. Prof. Paul Stewart oraz Prof. Vera Trappmann. W czasie obrad odbył się również panel praktyków z udziałem liderów ogólnopolskich związków zawodowych.

Czwarta konferencja – Społeczne granice pracy. Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie – odbyła się w dniach 25-26 października 2019 w Gdańsku koncentrowała się na  na zagadnieniu władzy oraz wiedzy i ich relacji do problemu pracy i jej przemian we współczesnej gospodarce. Gośćmi specjalnymi byli m.in. Prof. Pun Ngai, Prof. Jean Pierre  Durand, Prof. Prof. Johan Soderberg oraz Prof. Vassil Kirov.

Piąta konferencja planowana jest w 2020 roku w Warszawie.

Projekt „Nestorzy socjologii pracy”

Projekt badawczy pt. Nestorzy socjologii pracy w Polsce o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny” realizowany jest od końca 2015 roku przez Zarząd Sekcji i z udziałem członków Sekcji Socjologii Pracy.  Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest udokumentowanie – za pomocą wywiadów pogłębionych z elementami metodologii historii mówionej/wywiadów biograficznych – doświadczeń nestorów polskiej socjologii pracy związanych z instytucjonalizacją subdyscypliny w latach 1960-1970 w Polsce, a także ich ścieżek zawodowych i kierunków badań po 1989 roku, w warunkach jej kryzysu. Planujemy realizację przynajmniej 15 wywiadów pogłębionych oraz przygotowanie publikacji zawierającej zarówno autoryzowane fragmenty rozmów, jak i krótkie analizy zespołu badawczego. 

Zarząd  Sekcji Socjologii Pracy

Od roku 2006 do 2012, zastępując Wiesławę Kozek, Przewodniczącym Sekcji był Maciej Kryszczuk, a Członkiem Zarządu Slaviana Holc i, na krótko, Marcin Marciniszyn. W czasie Zjazdu PTS w Szczecinie w 2016 roku,  ukonstytuował się nowy zarząd na kadencję 2013-2016:

 • Adam Mrozowicki (przewodniczący)
 • Joanna Róg-Ilnicka (wiceprzewodnicząca)
 • Zbigniew Galor (członek zarządu),
 • Elżbieta Kolasińska (członek zarządu, sekretarz)
 • Slaviana Holc (członek zarządu)

W 2016 roku do Zarządu dołączyła p.o. członka zarządu i skarbnika Olga Czeranowska.

W czasie XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku w 2016 roku ukonstytuował się nowy Zarząd na kadencję 2016 – 2019:

 • Adam Mrozowicki – przewodniczący,
 • Joanna Róg – Ilnicka – wiceprzewodnicząca,
 • Elżbieta Kolasińska – członek zarządu i sekretarz,
 • Olga Czeranowska – członek zarządu i skarbnik,
 • Zbigniew Galor – członek zarządu,
 • Ewa Giermanowska – członek zarządu,
 • Sławomira Kamińska – Berezowska – członek zarządu.

W czasie XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu w 2019 roku ukonstytuował się nowy Zarząd na kadencję 2019 – 2022:

 • Julia Kubisa – przewodnicząca,
 • Adam Mrozowicki – wiceprzewodniczący,
 • Olga Czeranowska – członkini zarządu i skarbnik,
 • Ewa Giermanowska – członkini zarządu, odpowiedzialna za przygotowanie protokołów z pracy Sekcji i Zarządu oraz opiekę nad nagrodą im. Aleksandra Matejki,
 • Sławomira Kamińska-Berezowska – członkini zarządu, odpowiedzialna za gromadzenie dokumentacji Sekcji i nadzór nad sprawozdaniami,
 • Bartosz Mika – członek zarządu, odpowiedzialny za listę mailingową i stronę konferencji „Społeczne granice pracy/ Social boudaries of work”,
 • Dominika Polkowska – członkini zarządu, odpowiedzialna za fanpage Sekcji na Facebooku https://www.facebook.com/SSPPTS/. 

Z Zarządu Sekcji odeszły Joanna Róg-Ilnicka i Elżbieta Kolasińska.

Publikacje

W latach 2013-2019 Sekcja Socjologii Pracy PTS patronowała czterem numerom specjalnym czasopism poświęconych tematyce „Społecznych granic pracy” oraz jednej pracy zbiorowej:

 1. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna (red.) (2015) Forum Socjologiczne. Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 292 strony.
 2. Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (red.) (2015) Humanizacja pracy. Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, nr 3, Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 325 stron.
 3. Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (red.) (2015) Warsaw Forum of Economic Sociology Vol 6, Numer 1 (11).
 4. Bartoszek, Adam, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2018) Przegląd Socjologiczny 67(3) – redakcja numeru.
 5. Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna, Mrozowicki, Adam (2017) Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

W związku z badaniami “Nestorzy socjologii pracy” ukazały się następujące publikacje:

 • Mrozowicki, Adam (2019) Sociology of Work in Poland, w: Stewart, Paul, Duran, Jean-Pierre, Richea, Maria-Magdalena (red.) The Palgrave Handbook of the Sociology of Work in Europe, Cham: Palgrave Macmillan, s. 253-285.
 • Mrozowicki, Adam (2018), „Socjologiczne analizy stosunków przemysłowych w Polsce: kierunki badań i role zawodowe socjologów w warunkach transformacji systemowej po 1989 roku”, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9(1): 109-124.
 • Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam (2018) “Industrial relations in Poland: Historical background, institutional evolution and research trends”, Employee Relations Vol. 40 Issue: 4, pp.674-691, https://doi.org/10.1108/ER-04-2017-0082
 • Mrozowicki, Adam (2018), „Socjologiczne analizy stosunków przemysłowych w Polsce: kierunki badań i role zawodowe socjologów w warunkach transformacji systemowej po 1989 roku”, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9(1): 109-124 .
 • Kolasińska, Ewa (2017) Relacje między zawodem a pracą w Polsce. Przegląd poglądów, Władza Sądzenia nr 13.
 • Giermanowska, E., Kolasińska, E., Mrozowicki, A., Róg-Ilnicka, J. (2016) ‘Tradition, present and future of the sociology of work in Poland: reflections on the project “Doyens of sociology of work”’, Warsaw Forum of Economic Sociology 7(13): 89-104.
 • Mrozowicki, Adam, Stewart, Paul, Zentai, Violetta (2015) Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation”, Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, red. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 19-34.
 • Mrozowicki, Adam (2015) Socjologia pracy w Polsce – perspektywy odbudowy subdyscypliny, Humanizacja pracy 1(279): 13-29.

Kontakt

Facebook: https://www.facebook.com/SSPPTS/?ref=hl

Email: sekcjasocjologiapracypts@gmail.com

Telefon: 607061266 (Julia Kubisa)

Adres do korespondencji:

Dr hab. Julia Kubisa

Sekcja Socjologii Pracy PTS

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 18

00-927 Warszawa