• Polski
  • English

Sekcja Pracy Socjalnej

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Pracy Socjalnej

Historia i działalność Sekcji Pracy Socjalnej PTS

Sekcja Pracy Socjalnej PTS powstała w 1995 roku z inicjatywy krakowskich socjologów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przede wszystkim profesorów Władysława Kwaśniewicza i Krzysztofa Frysztackiego. Dynamiczny rozwój kształcenia pracowników socjalnych na poziomie akademickim w ramach studiów socjologicznych od końca lat osiemdziesiątych XX wieku oraz gruntowne przemiany w polskiej polityce społecznej i pomocy społecznej po 1989 roku stworzyły potrzebę wzmocnienia związków pomiędzy socjologią jako dziedziną nauki a praktyką społeczną. Powołanie Sekcji było odpowiedzią na potrzebę budowania ram instytucjonalnych dla wszystkich osób zainteresowanych naukowymi aspektami pracy socjalnej – także wywodzących się spoza środowiska akademickiego – oraz na potrzebę inspirowania środowisk akademickich do głębszego zainteresowania się problematyką pracy socjalnej i pomocy społecznej. Od chwili swojego powstania Sekcja bardzo aktywnie działa na polu integrowania wszystkich osób i środowisk zainteresowanych pracą socjalną oraz tworzenia płaszczyzny dyskusji i wymiany doświadczeń, jej członkami są zarówno przedstawiciele różnych środowisk naukowych i badawczych, jak i praktycy pracy socjalnej. Najważniejsze wątki w aktywności członków Sekcji to między innymi dyskurs dotyczący miejsca pracy socjalnej i pomocy społecznej w systemie polityki społecznej oraz kwestia kształcenia do pracy socjalnej w Polsce, a także problem skuteczności wykorzystywanych w pracy socjalnej sposobów i metod działania.  Sekcja PS kilkakrotnie była organizatorem grup tematycznych w ramach ogólnopolskich zjazdów socjologicznych, niemal od początku swojego istnienia inicjuje też coroczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone różnym aspektom pracy socjalnej. Pod szyldem Sekcji ukazało się wiele publikacji zainspirowanych toczącymi się na jej forum dyskusjami, w tym większość w serii wydawniczej Problemy Pracy Socjalnej Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT – w powstanie serii wnieśli również swój wkład członkowie Sekcji.

Obecnie Sekcja Pracy Socjalnej zrzesza ponad 80 członków i należy do najaktywniej działających sekcji tematycznych w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Pierwszym jej przewodniczącym był prof. Krzysztof Frysztacki z UJ, kolejnymi byli  prof. Krzysztof Piątek z UMK w Toruniu i prof. Kazimiera Wódz z UŚ w Katowicach. Obecnie pracami Sekcji kieruje dr hab. Marek Rymsza z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarząd Sekcji Pracy Socjalnej PTS

dr hab. Marek Rymsza – przewodniczący

dr hab. Tadeusz Kamiński – sekretarz

prof. dr hab.  Krzysztof Frysztacki

prof. dr hab. Krzysztof Piątek

prof. dr hab. Kazimiera Wódz

dr hab. Krystyna Faliszek, prof. UŚ

dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW

dr hab. Dobroniega Trawkowska, prof. UAM

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ