• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Pracy Socjalnej Komunikaty: Oddział Łódzki PTS » Praca socjalna a pomoc postpenitencjarna. W stronę reintegracji społecznej (byłych) więźniów.

Praca socjalna a pomoc postpenitencjarna. W stronę reintegracji społecznej (byłych) więźniów.

Praca socjalna a pomoc postpenitencjarna. W stronę reintegracji społecznej (byłych) więźniów.
Opublikowano 24 lutego 2018 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Pracy Socjalnej, Komunikaty: Oddział Łódzki PTS

W imieniu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Łódzkiego Oddziału PTS oraz Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium naukowym „Praca socjalna a pomoc postpenitencjarna. W stronę reintegracji społecznej (byłych) więźniów”.

Seminarium odbędzie się w piątek 2 marca 2018 roku w godzinach 11:00-16:00 w sali T-401 Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43 w Łodzi.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., jedną z sytuacji uprawniających do otrzymania pomocy społecznej są trudności w przystosowaniu do życia w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu karnego (art.7), a osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne są jedną z tzw. grup targetowych pomocy społecznej w krajach Unii Europejskiej. Współczesne analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej byłych więźniów, jak również obserwowane w Polsce wysokie wskaźniki recydywizmu, wskazują na niską skuteczność aktualnie stosowanych rozwiązań w działalności systemu penitencjarnego oraz zinstytucjonalizowanych form wspierania reintegracji osób opuszczających placówki resocjalizacyjne. Problem te ma swoje konsekwencje dla stopnia profesjonalizacji pracy z tymi kategoriami klientów oraz dla rozwoju zasobów pomocy, której są adresatem.

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat specyfiki pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne w kontekście trudności doświadczanych przez nie w procesie reintegracji społecznej oraz wskazanie obszarów, w których możliwe/konieczne jest jej usprawnienie.

PROGRAM SEMINARIUM:

11.00-11.10 Otwarcie Seminarium: Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
11.10-11.20 Wprowadzenie: Przewodnicząca Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

SESJA I
Prowadzenie: Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
11.20-11.40 Dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): “Resocjalizacja inkluzyjna – wielostronne podejście w pracy socjalnej ze skazanymi”
11.40-12:00 Dr Witold Mandrysz (Uniwersytet Śląski): “Deprywacyjne skutki izolacji więziennej barierą skutecznej reintegracji społecznej – wyzwania pomocy postpenitencjarnej”
12.00-12.20 Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): “Problem (auto)stygmatyzacji nieletnich wychowanków instytucji korekcyjnych. Socjologiczna analiza zjawiska”
12.20-12.40 Dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): “>Między wyrokami<, czyli o nadrabianiu straconego czasu. Perspektywa mężczyzn wielokrotnie odbywających karę pozbawienia wolności”
12.40-13.00 Dyskusja
13.00-14.00 Przerwa

SESJA II
Prowadzenie: Dr Andrzej Rostocki (Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
14.00-14.20 Prof. dr hab. Krzysztof Piątek, mgr Emilia Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): “Ośrodek readaptacyjny „Mateusz” – w poszukiwaniu rozwiązań w pomocy postpenitencjarnej w Polsce. Perspektywa neoinstytucjonalna”
14.20-14.40 Mgr Andrzej Kacprzak, mgr Iwona Kudlińska (Uniwersytet Łódzki): “Praca socjalna z (byłymi) skazanymi i ich rodzinami”
14.40-15.00 Dr Jan Dezyderiusz Pol (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): “Udział Kościoła w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności”
15.00-15.20 Mgr Agnieszka Kos (Akademia Pedagogiki Społecznej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie): “Praca terapeutyczna w procesie reintegracji (byłych) skazanych”
15.20-15.40 Dyskusja
15.40-16:00 Zakończenie obrad: Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)