• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Ogłoszenie o Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej Edycja 1

Ogłoszenie o Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej Edycja 1

Ogłoszenie o Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej Edycja 1
Opublikowano 21 sierpnia 2017 w: Aktualności

M.Rymsza

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 1.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

I. wyróżniająca się autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej.

Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym
albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

II. wyróżniający się autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania Nagrody lub rok wcześniej.

W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Nagradzane będą dzieła publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem wyłożonym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej,
Warszawa 2000.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:

Dzieła z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa, albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wyżej wymieniony adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego do dnia 15 września 2017 r.

Termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród:

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie Nagrody odbędzie się 17 października 2017 r. w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w czasie sesji popularno–naukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u Pani Barbary Damentki, tel. 22 826 77 37, tel. kom. 500 186 736, pts@ifispan.waw.pl.

Regulamin konkursu

Formularz zgloszeniowy w Konkursie

Formularz zgłoszeniowy w Konkursie – w przypadku dokonania zgłoszenia do Konkursu przez inną osobę niż Autor

Wzór umowy o udzielenie licencji