• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Informacja o Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej Edycja 1 Wydłużenie terminu składania prac

Informacja o Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej Edycja 1 Wydłużenie terminu składania prac

Informacja o Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej Edycja 1 Wydłużenie terminu składania prac
Opublikowano 22 września 2017 w: Aktualności

Informacja o Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej  Edycja 1

 

Wydłużenie terminu składania prac

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 1.

Termin składania prac na konkurs został wydłużony do dnia 6 października 2017 roku.

 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  1. wyróżniająca się autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.
  2. wyróżniający się autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania Nagrody lub rok wcześniej.

 

W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł). Organizatorzy konkursu wyjaśniają, że nagroda może zostać przyznana autorom albo współautorom dzieł zgłoszonych do konkursu, jednakże w przypadku nagrodzenia pracy współautorskiej nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

Nagradzane będą dzieła publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem wyłożonym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej,
Warszawa 2000.

 

Umowa licencyjna

 

Organizatorzy Konkursu wyjaśniają, że umowy licencyjne będą zawierane wyłącznie z laureatem (laureatami) Konkursu za wyróżniający się materiał medialny. Osoba zawierająca umowę licencyjną nie musi być autorem pracy, ale powinna mieć prawo do dysponowania utworem (prawa autorskie albo licencję z możliwością udzielania dalszej licencji). Umowy licencyjne będą zawierane na czas oznaczony, uzgodniony z autorem pracy lub osobą zgłaszającą pracę do konkursu.

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:

 

Prace z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa, albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wyżej wymieniony adres
Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego do dnia 6 października 2017 r.

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród:

 

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie Nagrody odbędzie się 17 października 2017 r.
w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w czasie sesji popularno–naukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u Pani Barbary Damentko, tel. 22 826 77 37, mail:  pts@ifispan.waw.pl.zał 1 – regulamin konkursu zał. 2 zał. 3 zał. 4

Załączniki