• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologii Prawa » Zaproszenie na wykład Profesor Mirosławy Grabowskiej pt. “Młodzi idą. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego”

Zaproszenie na wykład Profesor Mirosławy Grabowskiej pt. “Młodzi idą. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego”

Zaproszenie na wykład Profesor Mirosławy Grabowskiej pt. “Młodzi idą. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego”
Opublikowano 2 lutego 2022 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Prawa

Szanowni Państwo,  w imieniu Dyrektor Instytutu Socjologii UJ dr hab. Kai Gadowskiej, prof. UJ mam przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na wykład Profesor Mirosławy Grabowskiej pt. Młodzi idą. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie.   Kilka słów o wykładzie:  Obecnie nie zadaje się już pytania, „czy” religijność społeczeństwa polskiego się zmienia, bo dokumentują to liczne badania, także badania CBOS, które będą tu analizowane. Pytamy raczej „jak” i „dlaczego” to się dzieje: na czym ten proces polega, jakie są jego mechanizmy, jakie czynniki go przyspieszają. Niełatwo na te pytania odpowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że religijność jest postawą złożoną, wielowymiarową i nie wszystkie jej wymiary muszą podlegać zmianom w tym samym tempie; nie wszystkie są też uwzględniane w badaniach. Po drugie dlatego, że tak złożona postawa jest wielorako powiązana, a więc i wielorako zależna od społecznego otoczenia. Cele mojej prezentacji są skromniejsze, ograniczone posiadanymi danymi. Przedstawiona zostanie analiza deklaracji wiary oraz częstości chodzenia do kościoła. Te dwie cechy traktowane są jako swoisty „kościec” religijności, a dokonane ustalenia – jako podstawa diagnozy procesu zmiany religijności. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, od czego te zmiany zależą – od jakich cech, od jakich instytucji: Rodziny (słabość religijnego wychowania w rodzinie)? Szkoły (niepowodzenie religijnej edukacji w szkole)? Kościoła (wielorako nadwyrężony wizerunek Kościoła)? Od jakichś wpływów zewnętrznych? Profesor Mirosława Grabowska    

Wykład odbędzie się 3 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2ma5YxzjDOm5Z50dUjoAVj6IL2_WC482loApb0Mv2E41%40thread.tacv2/1642418523398?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270064893-d07f-40d7-b83b-9fe3b0107d73%22%7d 

kod zespołu: dw1iss9 

Prof. dr hab. Mirosława Grabowska pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku jest Dyrektorem CBOS. Interesuje się i prowadzi badania z zakresu metodologii, socjologii polityki oraz socjologii religii. Podstawowe publikacje: napisana wspólnie z Tadeuszem Szawielem Budowanie demokracji (2001 i 2003); Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku (2004); Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji (2018); The Post-communist Cleavage. Social Bases of Politics in Poland after 1989 (2021). Była visiting scholar na Stanford University (USA), fellow w Institute for Advanced Study, Princeton (USA), visiting professor na University of Wisconsin – Madison (USA) oraz na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy).   

Organizator:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego