• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Ukazał się drugi numer Załącznika Kulturoznawczego

Ukazał się drugi numer Załącznika Kulturoznawczego

Ukazał się drugi numer Załącznika Kulturoznawczego
Opublikowano 13 stycznia 2016 w: Aktualności

Właśnie ukazał się drugi numer Załącznika Kulturoznawczego, interdyscyplinarnego rocznika wydawanego przez Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW.

Najnowszy numer znajdą Państwo w załączniku. 

“Słowo od redakcji”: 

“Głównym tematem numeru drugiego – „rozłożonym” niejako na dziewięć autorskich głosów – jest Polskość i tożsamość.Tak się składa, że ma on obecnie charakter szczególnie aktualny, gdyż niemal automatycznie wpisuje się w proces problematyzowania polskości w dyskursach publicznym i poli- tycznym. Jest to jednak problematyka, której istotność (zarówno w refleksji potocznej, jak i w dyskursie naukowym) trudno kwestionować w jakimkol- wiek momencie historycznym. Co więcej, wzrost wagi refleksji nad naro- dowo/kulturowo/etnicznie ukształtowaną tożsamością wydaje się tendencją coraz powszechniejszą, nie tylko zachodnią. Żywa obecność pytań o pol- skość w życiu społecznym skłania do namysłu nad możliwością pogłębienia perspektyw widzenia związanych z nimi zagadnień na gruncie badań kultu- roznawczych. Artykuły zebrane w omawianym dziale tworzą złożoną całość, pozwalającą, jak sądzimy, uchwycić wewnętrzną różnorodność problema- tyki, ujawniającą zakorzenienie każdego autorskiego spojrzenia na te kwe- stie w określonej optyce aksjologicznej. Równocześnie o zaprezentowanych tu perspektywach można myśleć jako o przeciwwadze dla tych narracji, które tworzą dominujący dyskurs prezentacji i ekspresji polskości – a zatem jako o wypowiedziach, których styl daleki jest od radykalizmu, wskazuje raczej na możliwość podejmowania problematyki polskości na drodze rzetelnego badania, zdystansowanego, ale równocześnie zaangażowanego oglądu”.

Załączniki