• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Uncategorized » Ogłoszenie wyników III edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu

Ogłoszenie wyników III edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu

Ogłoszenie wyników III edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu
Opublikowano 24 listopada 2020 w: Uncategorized

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 19 listopada 2020 r. podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej  pt. “Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej: problemy, perspektywy badawcze, pytania”, zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie oraz Sekcję Socjologii Sportu PTS. Wyimki z protokołu z prac jury: 1. Jury pracowało w składzie:

  • dr Jakub Ryszard Stempień – przewodniczący;
  • dr Mateusz Grodecki – członek jury;
  • dr hab. Radosław Kossakowski – członek jury;
  • dr Przemysław Nosal – zastępca czł. jury;
  • dr Natalia Organista – zastępca czł. jury.

 2. Do konkursu zgłoszono pięć prac licencjackich i trzy prace magisterskie.  

3. W kategorii prac licencjackich nie przyznano nagrody głównej; wyróżnienie w tej kategorii otrzymała pani Agata Stępnik za pracę pt. Kult skoków narciarskich – analiza socjologiczna (promotor:  dr hab. Piotr Nowak) – praca przygotowana na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku: socjologia.

Uzasadnienie:

Praca pani Agaty Stępnik jest oryginalną analizą społeczności kibiców skoków narciarskich. Inspirując się w sposób krytyczny narzędziami teoretycznymi powstałymi na gruncie socjologii sportu i socjologii religii przedstawia nową typologię postaw kibicowskich, która następnie, w rzetelny sposób, zostaje przez autorkę zweryfikowana empirycznie. Uwagę zwraca również naturalna – warto dodać bardzo pożądana w naukach społecznych – ciekawość eksplorowanego świata społecznego, która widoczna jest w zaangażowaniu autorki w pracę terenową oraz w próbie pionierskiej i wielowymiarowej analizy zjawiska. W rezultacie praca pani Stępnik oferuje nowe ujęcie problematyki kibicowania sportowego, będąc ciekawym uzupełnieniem debaty akademickiej poświęconej temu zjawisku. 

4. Nagrodę główną w kategorii prac magisterskich otrzymała pani Anna Piątkowska za pracę pt. Zawód sportowiec: Strategie zarządzania karierą zawodową wśród czynnych i biernych zawodowo polskich siatkarzy i siatkarek (promotor: dr Paulina Pustułka) – praca przygotowana na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym na kierunku: socjologia. Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymała pani Elwira Zielska za pracę pt. Między rehabilitacją a profesjonalizacją Studium przypadku Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach “Four Kings” (promotor: dr hab. Renata Włoch) – praca przygotowana na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: socjologia.

Uzasadnienie:

Praca magisterska pani Anny Piątkowskiej jest pracą niezwykle dojrzałą i bogatą zarówno w warstwie przygotowania teoretycznego, jak i wykonanego projektu badawczego. Praca podejmuje oryginalny temat zarządzania karierą wśród czynnych i biernych zawodowo polskich siatkarek i siatkarzy. Autorka proponuje wielowątkową i rozbudowaną odpowiedź na pytania związane z trajektorią karier sportowców. Jej praca zdecydowanie wykracza poza jedno ujęcie teoretyczne i sytuuje się w wymagającym, ale i pożądanym nurcie badań interdyscyplinarnych. Na uwagę zasługuje aparat teoretyczny użyty jako rama koncepcyjna w pracy. Autorka zadała sobie dużo analitycznego trudu, aby powiązać ze sobą różne ramy interpretacyjne, zdecydowanie wychodząc w tym zakresie poza standard prac dyplomowych. Należy także docenić projekt badawczy, który jest konsekwencją stawianych pytań badawczych oraz założeń teoretycznych. W rezultacie udało się zgromadzić bogaty i ciekawy materiał empiryczny od przedstawicielek i przedstawicieli sportu, który jest w Polsce bardzo  popularny. W ocenie jury, tak zaawansowana praca analityczna i bogaty materiał empiryczny dają uzasadnioną podstawę do przygotowania – na bazie nagrodzonej pracy – artykułu naukowego dedykowanego specjalistycznemu czasopismu. 

Praca magisterska pani Elwiry Zielskiej jest pracą bardzo ciekawą, nakierowaną na mało rozpoznane wątki w socjologii sportu. Praca podejmuje bardzo oryginalne zagadnienie dotyczące działalności stowarzyszenia rugby na wózkach. Oryginalność ujęcia zaproponowanego przez autorkę wynika z faktu wyjścia poza temat rehabilitacji, który wydaje się najbardziej oczywistym w kontekście sportu osób z niepełnosprawnościami. Ten wątek, choć gruntownie przeanalizowany w pracy, jest uzupełniony przez namysł nad zjawiskiem profesjonalizacji działalności badanej organizacji. Autorka dokonuje swoich analiz istotnie wychodząc poza eksploracyjny charakter pracy. Jej ambicją była ewaluacja badanego podmiotu, co wpisuje się w szerszy kontekst roli socjologii w kształtowaniu sfery publicznej. Ewaluacja bowiem, oprócz opisania badanej rzeczywistości, proponuje wnioski, które mają charakter wartościujący, wręcz oceniający. Ewaluacja działalności stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami uprawiających sport może zatem przynieść istotne rekomendacje i wskazówki dla rozwijania działalności podobnych podmiotów. Prace o podobnej tematyce mogą się zatem przyczynić do społecznej zmiany. 

Serdecznie gratulujemy Laureatkom konkursu i życzymy wielu sukcesów!