• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności

Konferencja: społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności

Konferencja: społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności
Opublikowano 11 stycznia 2017 w: Aktualności, Konferencje

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni oraz Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej: Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności II

Komitet naukowy konferencji
Dr hab. Joanna Wyleżałek (Katedra Socjologii, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW)
Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW (Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW). Przewodnicząca (hpodedworna@interia.pl)
Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH (Zakład Socjologii, IFSiSE Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH)
Dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych UAM w Poznaniu)
Dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW (Instytut Europeistyki, Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych, Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM (Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej)
Dr hab. Marek Nowak (Zastępca Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu)
Dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski)
Dr Michał Nowosielski (Dyrektor Instytutu Zachodniego)
Komitet organizacyjny: Dr Tomasz Herudziński (herudzinski_tomasz@o2.pl)
Dr Piotr Swacha (p.swacha@gmail.com)
Dr Marta Makowska (marta_makowska@sggw.pl)

Miejsce konferencji:
Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166

Data: 12.05. 2017

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej konferencji naukowej „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności”. Tym razem kluczowym problemem spotkania zamierzamy uczynić innowacje społeczne, ich powstawanie i dyfuzję w społecznościach lokalnych oraz funkcjonowanie instytucji lokalnych. Podtrzymując założenie o znaczeniu perspektywy mezospołecznej w badaniu społeczeństwa, zamierzamy kontynuować ogląd problematyki społeczności lokalnych z perspektywy nauk społecznych i analizować zachodzące w nich zmiany.

Nie chcemy ograniczać pomysłów twórczych autorów. Sugerujemy jednakże, aby tematy wystąpień (w miarę możliwości) koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
1. Nowe problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad społecznościami lokalnymi.
2. Innowacje społeczne jako nowe wyzwania dla społeczności lokalnych – przykłady, sukcesy i porażki.
3. Lokalne rynki pracy – innowacje, mobilność i współpraca międzysektorowa.
4. Stare i nowe instytucje lokalne: współpraca i konflikty.
5. Nowa perspektywa zarządzania obszarami miejskimi – Multi-Level Governance.
6. Samorząd lokalny i lokalne inicjatywy samorządowe.

Podczas obrad będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:
– jakie znaczenie mają innowacje społeczne w procesach rozwoju lokalnego;
– jakie innowacje są przejmowane i wykorzystywane przez społeczności lokalne;
– jakich sfer życia społecznego dotyczą;
– jak pod wpływem innowacji społecznych zmieniają się lokalne instytucje;
– czy prowadzi to do tworzenia lokalnych sieci współpracy i lepszego wykorzystania lokalnego potencjału społecznego?

Pragniemy, aby konferencja stała się forum wymiany wiedzy, poglądów i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe i integrują mieszkańców.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień pod adres herudzinski_tomasz@o2.pl lub p.swacha@gmail.com, w terminie do 25 marca 2017 r., objętość ok. 300 słów.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł i wydanie recenzowanej monografii naukowej, zawierającej referaty konferencyjne. Szczegółowe informacje podamy w następnym terminie.

Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy

Formularz-zgł. SPOŁECZNOŚCI…2017