• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja Media w społeczeństwie-Społeczeństwo w mediach

Konferencja Media w społeczeństwie-Społeczeństwo w mediach

Konferencja Media w społeczeństwie-Społeczeństwo w mediach
Opublikowano 19 lipca 2017 w: Aktualności, Konferencje

Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych

oraz

Katedra Anglistyki

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

     zapraszają na

       VIII edycję interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. 

MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE –SPOŁECZEŃSTWO W MEDIACH

 

Konferencja odbywa się pod patronatem czasopisma naukowego ATH „Media i Społeczeństwo”

Termin konferencji:   6 listopada 2017 r.

Miejsce konferencji: Kampus Akademii Techniczno-Humanistycznej, Budynek L, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Tematyka Konferencji

Teoretycy analizujący społeczeństwa współczesne często określają je mianem społeczeństw masowych. Ich zręby ukształtowały się w XIX wieku pod wpływem rewolucji przemysłowej i zachodzących w tym okresie procesów urbanizacji i industrializacji. Istotną rolę od samego początku istnienia tych społeczeństw odgrywały media. Początkowo prasa, nieco później radio, telewizja, a obecnie Internet i związane z nim media społecznościowe.

Rola mediów jest pochodną tego jak społeczeństwa zdecydują się z nich korzystać. Przy czym warto podkreślić, że zależność ta jest wzajemna. Z jednej strony społeczeństwa wpływają na media i ich funkcje, z drugiej media wpływają na społeczeństwa i zmiany w nich zachodzące.

Media w społeczeństwach nowoczesnych nie tylko dostarczają jednostkom i grupom informacji, ale także mobilizują je do określonych działań i realizacji różnego rodzaju celów. Doskonałym przykładem tego są współczesne ruchy społeczne, których jedną z podstawowych cech wymienianych przez Manuela Castellsa jest usieciowienie w oparciu o Internet i sieci komunikacji mobilnej. Ruchy działając nadal w przestrzeni miejskiej, funkcjonują równolegle w przestrzeni Internetu. Stają się lokalne i globalne zarazem.

Nieoceniona jest także rola mediów w promocji pomocniczości, postaw prospołecznych i promowaniu idei solidaryzmu i wspólnotowości. Zauważalny jest także wpływ mediów na podtrzymywanie i wyrażanie kultury dominującej, współtworzenie i promowanie wspólnoty wartości i wymiany społecznej, wzmacnianie więzi społecznych.

Media w swoim aspekcie rozrywkowym z kolei umożliwiają odprężenie i oderwanie się od rzeczywistości, organizację czasu wolnego, relaks, ale też pokazują jak poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu można integrować społeczność i angażować ją do działania. Wszystkie te zagadnienia są istotne z punktu widzenia funkcji i roli mediów w dzisiejszych czasach oraz ich praktycznego zastosowania. Dlatego tak ważna jest rozmowa, wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych badań prowadzonych w tym zakresie.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji i włączenia się w dyskusję nad tytułowymi kwestiami.

Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (na załączonej karcie) należy przesyłać w terminie do 15 października 2017 r. na adres: kpiatek@ath.bielsko.pl  lub  kapiatek@poczta.onet.pl. O akceptacji zgłoszenia Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego powiadomi drogą mailową.

Media w społeczeństwie-społeczeństwo w mediach_konferencja 2017

KARTA_ZGŁOSZENIA_2017