• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » III Edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

III Edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

III Edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej
Opublikowano 6 lipca 2019 w: Aktualności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja III.
Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
1. autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej
monografii zbiorowej.
2. autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania nagrody lub rok wcześniej. W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).
Nagradzane będą dzieła publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem wyłożonym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa 2000.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:
Dzieła z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa, albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wyżej wymieniony adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego do 20 września 2019 r. Decyduje data doręczenia na adres Biura PTS.
Termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród:
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie Nagrody odbędzie się 17 października 2019 r. w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w czasie sesji popularnonaukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przygotowanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”
Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u Pana Zbigniewa Rykowskiego, Sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, tel. 604-913-440, konkurstarkowskiej@gmail.com.