• Polski
  • English

Statut nagrody im. Stanisława Ossowskiego

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Statut nagrody im. Stanisława Ossowskiego

  1. Nagroda przyznawana jest za pracę z dziedziny socjologii; może być również przyznana za pracę z problematyki pogranicznej socjologii i innych dyscyplin.
  2. Jury nagrody w składzie 5 osób wybierane jest corocznie spośród członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.
  3. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody ma każdy członek PTS. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania egzemplarza elektronicznego lub dwóch egzemplarzy drukowanych publikacji wraz z rekomendacją.
  4. Nagroda przyznawana jest autorom, którzy w roku wydania książki nie przekroczyli 35. roku życia.
  5. Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się nagrodę.
  6. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest nagroda.
  7. Nagroda wręczana jest na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS. Laureat otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość w każdym roku określa Zarząd Główny PTS.
  8. W danym roku nagradza się jedną pracę (niekoniecznie jednego autora). Jury może również nie przyznać nagrody.
  9. Interpretacja statutu nagrody należy do jury.

 

Warszawa, 29 marca 2009 r. i 9 grudnia 2022 r.