• Polski
 • English

Regulamin nagrody im Zygmunta Baumana

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Regulamin nagrody im Zygmunta Baumana

 1. Nagroda przyznawana jest corocznie za książkę z dziedziny nauk społecznych;
  może być również przyznana za pracę z zakresu problematyki wiążącej nauki
  społeczne z innymi dyscyplinami humanistycznymi.
 2. Nagroda przyznawana jest za książkę mogącą pomóc czytelnikom w zrozumieniu
  złożonej rzeczywistość społeczno-kulturowej, ukazującą zagrożenia i szanse
  współczesnego świata. Książka może mieć charakter naukowy lub
  popularnonaukowy, przy czym w obu przypadkach musi być napisana językiem
  przystępnym dla szerszego grona odbiorców. Pierwszeństwo powinno być dane
  pracom podnoszącym kwestie etyczne.
 3. Jury nagrody składa się z 5 osób. Jedna osoba desygnowana jest przez fundatorów
  nagrody, rodzinę Zygmunta Baumana, a 4 wybierane są corocznie spośród
  członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przez Walne Zgromadzenie
  Delegatów PTS.
 4. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody ma każdy członek PTS. Wnioskodawca
  zobowiązany jest do przekazania egzemplarza elektronicznego lub dwóch
  egzemplarzy drukowanych publikacji wraz z rekomendacją.
 5. Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w roku poprzedzającym rok,
  w którym przyznawana jest nagroda.
 6. Wnioski o nagrodę przyjmowane są do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w
  którym przyznawana jest nagroda.
 7. Nagroda wręczana jest podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS. Laureat
  otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość określana jest przez
  fundatorów nagrody i zatwierdzana przez Zarząd Główny PTS.
 8. W danym roku nagradza się jedną pracę (niekoniecznie jednego autora). Jury może
  również nie przyznać nagrody.
 9. Interpretacja statutu nagrody należy do jury.