• Polski
  • English

Najlepsze tłumaczenia naukowych tekstów socj.

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Najlepsze tłumaczenia naukowych tekstów socj.

NAGRODA ZA NAJLEPSZE TŁUMACZENIE NAUKOWYCH TEKSTÓW SOCJOLOGICZNYCH

Polskie Towarzystwo Socjologiczne ogłasza konkurs na najlepsze tłumaczenie naukowych tekstów socjologicznych (książki, artykułu/cyklu artykułów).

Statut konkursu

  1. Nagroda przyznawana jest za tłumaczenie pracy z dziedziny socjologii z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy.
  2. Jury konkursu w składzie 5 osób wybierane jest corocznie spośród członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.
  3. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody ma każdy członek PTS. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania dwóch egzemplarzy publikacji + oryginału wraz z pisemną rekomendacją na adres sekretariatu PTS w Warszawie do dnia 31 grudnia danego roku. Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną zgłaszanych prac.
  4. Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się nagrodę.
  5. Do nagrody dana praca może być zgłoszona tylko jeden raz.
  6. Nagroda wręczana jest na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS lub przy innej okazji, którą określi w danym roku Zarząd Główny PTS. Laureat – tłumacz otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość w każdym roku określa Zarząd Główny PTS.
  7. W danym roku nagradza się jedno tłumaczenie jednej zwartej publikacji, jednego artykułu/jednego cyklu lub zbioru artykułów lub jednej książki. Jury może również nie przyznać nagrody.
  8. Kryteria oceny tłumaczenia ustala wewnętrznie jury konkursu.
  9. Interpretacja statutu nagrody należy do jury.

PTS, Warszawa, 12 września 2019 r.