• Polski
  • English

Laureaci nagrody im. Stanisława Ossowskiego

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Laureaci nagrody im. Stanisława Ossowskiego

za rok 1973

Anna Pawełczyńska za książkę Wartości i przemoc

Stanisław Tyrowicz za książkę Światło wiedzy zdeprawowanej

Winicjusz Narojek za książkę Społeczeństwo planujące

Maria Łoś za książkę Aspiracje a środowisko

za rok 1974

Kazimierz M.Słomczyński za książkę Zróżnicowanie społeczno-zawodowe i jego korelaty

za rok 1975

nagrody nie przyznano

za rok 1976

Andrzej Piotrowski i Marek Ziółkowski za książkę Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976

Jadwiga Staniszkis za książkę Patologia struktur organizacyjnych

za rok 1977

Antoni Z. Kamiński za książkę Władza i racjonalność

za rok 1978

nagrody nie przyznano

za rok 1979

Antoni Sułek za książkę Eksperyment w badaniach społecznych

przyznano także wyróżnienie dla Marii Jarosz za książkę Problemy dezorganizacji rodziny

za rok 1980

nagrody nie przyznano

za rok 1981

nagrody nie przyznano (z powodu zawieszenia działalności PTS)

za rok 1982

dwie równorzędne pierwsze nagrody:

Polacy 81 zespół pod kier. Władysława Adamskiego w składzie: Lidia Beskid, Ireneusz Białecki, Krzysztof Jasiewicz, Lena Kolarska, Andrzej Mokrzyszewski, Andrzej Rychard, Joanna Sikorska, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Anna Titkow, Edmund Wnuk-Lipiński;

Polacy 80 zespół pod kier. Mirosławy Marody w składzie: Jan Kolbowski, Cecylia Łabanowska, Krzysztof Nowak, Anna Tyszkiewicz;

przyznano także drugą nagrodę za książkę Polski Sierpień we wspomnieniach pod red. Marka Latoszka

za rok 1983

nagrody nie przyznano

za rok 1984

Marek Czyżewski za książkę Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji

nagroda pośmiertna: Julia Sowa za książkę Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii

za rok 1985

nagrody nie przyznano

za rok 1986

Zdzisław Krasnodębski za książkę Rozumienie ludzkiego zachowania. Rozważania o filozoficznych podstawach nauk społecznych i humanistycznych

za rok 1987

Andrzej Rychard Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat 80-tych

za rok 1988

Sergiusz Kowalski za książkę Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego

za rok 1989

Elżbieta Hałas za książkę Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin 1987

za rok 1990

Krystyna Szafraniec za książkę Człowiek wobec zmian społecznych. Studium empiryczne z lat 1981-1982, PWN, Warszawa 1990

za rok 1991

Hanna Bojar, Anna Giza-Poleszczuk, Mirosława Marody i Jan Poleszczuk za książkę Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, praca zbiorowa pod red. Mirosławy Marody, Aneks, Londyn 1991

za rok 1992

Monika Mazarczuk za książkę Święty Mikołaj a świat kultury dziecięcej – studium socjologiczne

Łukasz Mazurkiewicz za książkę Wspólnota, autorytet, tradycja. W kręgu wartości konserwatywnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji społecznej

za rok 1993

Małgorzata Melchior za książkę Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa, 1990

za rok 1994

Marian Kempny za książkę Antropologia bez dogmatów – teoria społeczna bez iluzji, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1994

za rok 1995

Anna Wyka za książkę Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1993

za rok 1996

Piotr Gliński za książkę Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1996

za rok 1997

Aleksander Manterys za książkę Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

za rok 1998

Anna E. Kubiak za książkę Delicje i lewa ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1997

za rok 1999

Lech Szczegóła za książkę Między mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1999

za rok 2000

Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar” 2000

za rok 2001

Nagrody nie przyznano

za rok 2002

Kaja Gadowska za książkę Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002

Jacek Pluta za książkę Społeczno-kulturowe procesy definiowania postaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

za rok 2003

Krzysztof Olechnicki za książkę Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych,Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2003

za rok 2004

Tomasz Ferenc za książkę Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści, Galeria f5 & Księgarnia fotograficzna, Kraków 2004

za rok 2005

Monika Oliwa-Ciesielska za książkę Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004

za rok 2006

Nagrody nie przyznano

za rok 2007

Anna Kacperczyk za książkę Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006,

Lech M. Nijakowski za książkę Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2007

za rok 2008

Julita Makaro za książkę Gubin miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007

za rok 2009

Honorata Jakubowska za książkę Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009

za rok 2010

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław: Monografie FNP, 2010, ss.510.

za 2011 rok

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz za książkę Aborcja. Między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011

za rok 2012

Michał Łuczewski za Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, s. 644.

za rok 2013

Jakub Niedbalski za książkę Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

za rok 2014

Radosław Tyrała – Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary. Kraków 2014

za rok 2015

Filip Schmidt za książkę Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

za rok 2016

Joanna Zalewska za książkę Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Warszawa: Scholar, 2015.

za rok 2017

Magdalena Nowicka-FranczakNiechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2017.

za rok 2018

Katarzyna Suwada za książkę pod tytułem Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared (Palgrave Macmillan, 2017).

za rok 2019

Katarzyna Kalinowska za książkę pod tytułem Praktyki flirtu i podrywu: studium z mikrosocjologii emocji (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018).

Uzasadnienie werdyktu (fragment):

(…)Najważniejszym walorem książki jest jej część metodologiczna.  Można ją traktować nawet jako względnie autonomiczne dokonanie. Przemyślana, intelektualnie wyrafinowana i proceduralnie dobrze opisana „metodologia wrażliwa na afekt” jest możliwa do wykorzystania w różnego typu badaniach w obrębie socjologii zaangażowanej, mikrosocjologii światów społecznych, badań zjawisk trudno dostępnych, zrytualizowanych i silnie emocjonalnie nacechowanych. Opis „metodologii wrażliwej na afekt” dowodzi niezwykłej samoświadomości metodologicznej autorki. Wywód jest erudycyjny, logiczny, zwarty i skłania do fundamentalnej refleksji nawet doświadczonego metodologa (…).

Pełna treść werdyktu Jury Nagrody Ossowskiego za 2019 rok

za rok 2020

Justyna StruzikSolidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Jury zdecydowało także o przyznaniu wyróżnienia książce:

Justyna Kajta, Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników, Kraków: Nomos, 2020.

Uzasadnienie werdyktu Jury Nagrody im. Ossowskiego za 2020_

za rok 2022

Łukasz Moll  za książkę Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK (FNP) 2021.

za rok 2023

Wyróżnienie

Damian Gałuszka  za książkę pod tytułem “Wirtualna jesień życia. Rozważania o roli gier cyfrowych w życiu osób starszych”. Kraków: Wydawnictwo AGH 2023.