• Polski
  • English

NAGRODA IM. ZYGMUNTA BAUMANA

STRONA GŁÓWNA» NAGRODA IM. ZYGMUNTA BAUMANA

Statut Nagrody im. Zygmunta Baumana

  1. Nagroda przyznawana jest corocznie za książkę z dziedziny nauk społecznych; może być również przyznana za pracę z zakresu problematyki wiążącej nauki społeczne z innymi dyscyplinami humanistycznymi.
  2. Nagroda przyznawana jest za książkę mogącą pomóc czytelnikom w zrozumieniu złożonej rzeczywistość społeczno-kulturowej, ukazującą zagrożenia i szanse współczesnego świata. Książka może mieć charakter naukowy lub popularnonaukowy, przy czym w obu przypadkach musi być napisana językiem przystępnym dla szerszego grona odbiorców. Pierwszeństwo powinno być dane pracom podnoszącym kwestie etyczne.
  3. Jury nagrody składa się z 5 osób. Jedna osoba desygnowana jest przez fundatorów nagrody, rodzinę Zygmunta Baumana, a 4 wybierane są corocznie spośród członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.
  4. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody ma każdy członek PTS. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania egzemplarza elektronicznego lub dwóch egzemplarzy drukowanych publikacji wraz z rekomendacją.
  5. Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest nagroda.
  6. Wnioski o nagrodę przyjmowane są do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest nagroda.
  7. Nagroda wręczana jest podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS. Laureat otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość określana jest przez fundatorów nagrody i zatwierdzana przez Zarząd Główny PTS.
  8. W danym roku nagradza się jedną pracę (niekoniecznie jednego autora). Jury może również nie przyznać nagrody.
  9. Interpretacja statutu nagrody należy do jury.