• Polski
  • English

News

HOME» News» News Komunikaty Sekcji Socjologii Pracy » Konferencja: Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji

Konferencja: Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji

Konferencja: Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji
Published 10 November 2021 in: News, Komunikaty Sekcji Socjologii Pracy

Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Komitetem Badawczym 44 „Ruchy Pracownicze” Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 19-20 maja 2022.

            W centrum zainteresowań szóstej odsłony konferencji znalazła się tym razem cyfryzacja, która dotyka praktycznie wszystkich sfer naszego życia (po)pandemicznego. W szczególności interesuje nas rola technologii cyfrowych w kontekście pracy. Dostrzegamy również problem pogłębiania nierówności społecznych, zwłaszcza w czasie pandemii. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób cyfryzacja wpływa na istniejące i nowe instytucje naszego życia społecznego. W jaki sposób aktorzy społeczni wykorzystują cyfrowe narzędzia i platformy do tworzenia własnych strategii adaptacji i oporu? Czy i w jaki sposób platformy cyfrowe i narzędzia cyfrowe legitymizują społeczne, polityczne i ekonomiczne nierówności i ideologie w sferze pracy i mobilności? Jak cyfryzacja wpływa na powstawanie instytucji społecznych?

            Oczywistym kontekstem odpowiedzi na powyższe pytania w 2022 r. jest pandemia COVID-19 i (po)pandemiczny kryzys społeczno-gospodarczy. Wiele wskazuje na to, że pandemia przyspieszyła trend cyfryzacji w sferze pracy, prowadząc do dalszej ekspansji zdalnych form pracy, gospodarki platformowej oraz innych form innowacji organizacyjnych i technicznych.

            Całość tematyki dotyczącej nierówności społecznych i nowych znaczeń pracy w erze cyfryzacji interesuje nas w kontekście międzynarodowym i porównawczym, łącząc ją z wymiarami zróżnicowania społecznego takimi jak pochodzenie, płeć, położenie klasowe, niepełnosprawność i inne. Zależy nam na uchwyceniu wielości transnarodowych zależności i podobieństw procesów związanych z (po)pandemicznymi przemianami w świecie pracy w kontekście cyfryzacji.

            Zachęcamy do przesyłania abstraktów wystąpień.

Terminy:

30.12.2021 – przesyłanie abstraktów – 500 słów – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

https://forms.gle/SpHKWTjSL4SvNcmu6

 02.02.2022 – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów

28.02.2022 – wczesna opłata konferencyjna (400 zł dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację / 200 zł dla doktorantów)

31.03.2022 – późna opłata konferencyjna (460 zł dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację / 230 zł dla doktorantów)

19-20.05.2022 – konferencja w Lublinie

– udział w wydarzeniach konferencji bez prezentacji – 200 PLN (płatność do 31.03.2022)

Więcej szczegółów na http://socialboundariesofwork.pts.org.pl/pl/

The Sociology of Work Section of the Polish Sociological Association in cooperation with the Institute of Sociology Maria Curie-Sklodowska University and the Research Committee 44 “Labor Movements” of the International Sociological Association invite abstracts for the international conference „Social Boundaries of Work. Social Inequalities and New Meanings of Work in the Digital Age”. The conference will take place in Lublin, on 19-20.05.2022.

            This time, the conference will be focused on digitalisation, which affects all spheres of the (post) pandemic social life. How are digital technologies affecting the world of work today? How does digitalisation affect the existing and new institutions of our social life? How do social actors use digital tools and platforms to create their own adaptation and resistance strategies? How do digital platforms and digital tools legitimize social, political and economic inequalities and ideologies in the sphere of work and mobility? How does digitalisation influence the emergence of social institutions?

            The obvious context for answering these questions in 2022 is the COVID-19 pandemic and the (post) pandemic socio-economic crisis. There are many indications that the pandemic has accelerated the digitalisation trend in the sphere of work, leading to further expansion of remote work, the platform economy and other forms of organizational and technical innovation.

The pandemic has also exposed new areas of social inequality. We are particularly interested in digital inequalities, which are, on the one hand, a derivative of access to digital technologies, computers and the Internet, and on the other hand, may result from differences in motivation, competence or the level of use.

            We are interested in papers addressing the topics of social inequalities and the new meanings of work in the digital age in an international and comparative context, combining it with dimensions of social differentiation such as origin, gender, class position, disability and others. We want to capture the multiplicity of transnational dependencies and similarities in the processes related to (post-) pandemic changes in the world of work in the context of digitalisation.

            More info on http://socialboundariesofwork.pts.org.pl/en/

Deadlines:

– December 31st 2021 – Deadline for submitting conference abstracts (250-500) through the form: https://forms.gle/SpHKWTjSL4SvNcmu6

 – February 2nd, 2022 – Decision on the acceptance of abstracts by organizers and the scientific board

– February 28th, 2022 – Early bird – conference fee payment deadline

– March 31st, 2022 – Late conference fee payment deadline

– May 19th-20th 2022 – The conference

Conference fees:

I. Active participants (with a paper) –

Regular fee (academic staff with PhD degree and professors and non-academic participants):

– early bird 400 PLN (~ 87 EUR), late fee 460 PLN (~ 100 EUR)

Reduced fee (PhD students & students):

– early bird 200 PLN (~ 43 EUR), late fee 230 PLN (~ 50 EUR)

II. Passive participants (no papers) in the full conference:

– 230 PLN (~ 50 EUR)