• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Cyfrowej

HOME» Sekcja Socjologii Cyfrowej

Społeczeństwo współczesne znalazło się w stadium przyspieszonego i niekontrolownego rozwoju technologicznego, którego efektem są m.in.: (i) zmiany hierarchii wartości, zasad, instytucji, (ii) głębokie przeobrażenia więzi społecznych, (iii) nowe praktyki społeczne, (iv) technologicznie stymulowane podziały oraz nierówności, (v) sieciowe struktury organizacji i komunikacji, (vi) nowe źródła legitymizacji władzy, (vii) nieznane wcześniej zjawiska i trendy kulturowe, (viii) nowe wizje ładu społecznego, w którym technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę. Znaczący wpływ rewolucji cyfrowej na funkcjonowanie dzisiejszego świata, tworzenie narracji o przeszłości, czy też konstytuowanie tożsamości jednostkowych oraz zbiorowych, wymaga od badaczy społecznych rekonstrukcji stosowanych ram teoretycznych i metodologicznych. Członkowie Sekcji Socjologii Cyfrowej dążą do zrozumienia i analizy zjawisk związanych z szeroko rozumianą digitalizacją i algorytmizacją wiedząc, jak duży wpływ mają te procesy na przyszłości społeczeństw.

Sekcja Socjologii Cyfrowej została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTS z dnia 9.12.2022 r. Inspiracją do utworzenia Sekcji była dyskusja, która odbyła się dnia 16 września 2022 roku podczas XVIII-ego Zjazdu Socjologicznego w Warszawie.

Cele Sekcji Socjologii Cyfrowej obejmują:

 1. Stworzenie interdyscyplinarnego forum przepływu pomysłów i idei między polskimi i zagranicznymi badaczami problemów cyfrowych.
 2. Umożliwienie podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych, w tym badań o zasięgu międzynarodowym.
 3. Przygotowanie publikacji naukowych, raportów specjalistycznych, komentarzy prasowych itd. na temat problemów wywołanych procesami cyfryzacji oraz algorytmizacji.
 4. Włączanie polskiego środowiska socjologicznego do globalnej debaty naukowej rozwijanej wokół szeroko rozumianych problemów cyfryzacji i algorytmizacji.
 5. Promowanie socjologii cyfrowej poprzez organizację konferencji, seminariów, sesji warsztatów itd. w Polsce i zagranicą

Zarząd Sekcji Socjologii Cyfrowej:

 • przewodniczący: dr Kamil Filipek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • wiceprzewodnicząca: dr Anna Turner, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • wiceprzewodniczący: dr Dariusz Brzeziński, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • sekretarz: dr hab. Paweł Matuszewski, Collegium Civitas
 • członkini zarządu: prof. Maria Nawojczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • członkini zarządu: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kontakt:

socjologiacyfrowa@pts.org.pl

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088740424373

Kamil Filipek: kfilipek@umcs.pl

Anna Turner: aturner@ifispan.edu.pl

Dariusz Brzeziński: dbrzezinski@ifispan.edu.pl