• Polski
 • English

News

HOME» News» News » X TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH „KRYTYCZNE BADANIA JAKOŚCIOWE DLA LEPSZEGO ŚWIATA”

X TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH „KRYTYCZNE BADANIA JAKOŚCIOWE DLA LEPSZEGO ŚWIATA”

X TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH „KRYTYCZNE BADANIA JAKOŚCIOWE DLA LEPSZEGO ŚWIATA”
Published 8 February 2023 in: News


Uprzejmie zapraszamy do udziału w Jubileuszowym X Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych , które odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2023 roku w Słupsku (warsztaty) oraz Ustce (obrady). X TSBJ odbywa się pod hasłem „Krytyczne badania jakościowe dla lepszego świata”, a jego organizatorem jest Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współorganizatorami są: Katedra Socjologii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Słupsku, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz czasopismo „Przegląd Socjologii Jakościowej”. Patronat nad wydarzeniem sprawują: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Socjologiczne. X TSBJ uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”

Transdyscyplinarna Sieć Badaczy Jakościowych od przeszło 10 lat integruje i wspiera środowisko badaczy i metodologów jakościowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki akademickie z całego kraju. Łącznie w dotychczasowych edycjach TSBJ wzięło udział przeszło 1000 uczonych. Dotychczas wypracowana i sprawdzająca się formuła naszych cyklicznych ogólnopolskich spotkań naukowych (warsztaty metodologiczne i sesje konferencyjne) poszerzona zostanie w ramach X Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych o wykłady zaproszonych wybitnych metodologów i badaczy jakościowych z zagranicy. Temat jubileuszowego Sympozjum nieprzypadkowo odnosi się do wymiaru krytyczno-konstruktywnego uprawiania badań jakościowych w różnych dyscyplinach naukowych oraz do aktualnego dramatycznego kontekstu różnorakich kryzysów globalnych, ekologicznych, społecznych, egzystencjalnych, humanitarnych itd. Temat wiodący X TSBJ „Krytyczne badania jakościowe dla lepszego świata” oznacza naukowe przyjrzenie się koncepcjom i praktykom badań jakościowych zaangażowanych społecznie, postrzeganych jako hybrydy poznania naukowego i aktywizmu o charakterze prohumanistycznym i prodemokratycznym. W ramach sesji konferencyjnych prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia dotyczące wybranych podejść badawczych (w tym m.in. metodologia teorii ugruntowanej, różne odmiany etnografii i autoetnografii, badania narracyjne, wizualne, fenomenografia, uczestniczące badania w działaniu, badania przez sztukę, społeczne badania internetowe, krytyczna analiza dyskursu, badania hybrydowe, badania intersekcjonalne, pisarstwo eksperymentalne, poezja akademicka), w ich różnych połączeniach z krytyczną perspektywą poznawczą. Warsztaty metodologiczne i debaty konferencyjne służyć będą jak zwykle wzmacnianiu kompetencji naukowych badaczy jakościowych, a spotkania z wykładowcami zagranicznymi wprowadzą nowe impulsy, inspiracje, innowacje do rodzimego dyskursu. Współczesny świat w coraz większym stopniu wymaga wiedzy konstruowanej w rezultacie badań jakościowych i potrzebuje społecznie zaangażowanych badaczy jakościowych, a temu służy od samego początku idea TSBJ.

Obrady X TSBJ pod hasłem przewodnim „Krytyczne badania jakościowe dla lepszego świata” skoncentrowane będą wokół następujących obszarów tematycznych:


1. Krytyczne badania jakościowe wobec wyzwań globalnych, ekologicznych, geopolitycznych, cywilizacyjnych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych XXI wieku w kreowaniu lepszego świata dla wszystkich – emergentne obszary problemowe i metody ich rozwiązywania;

 1. Krytyczne badania jakościowe wobec kryzysów egzystencjalnych, zdrowotnych, psychicznych, tożsamościowych, bytowych, wykluczających, stygmatyzujących, marginalizujących człowieka/ludzi w XXI wieku na rzecz poszukiwania i wdrażania rozumienia, wsparcia, terapii, interwencji, zmiany;
 2. Oblicza badań jakościowych w paradygmatach: krytyczno-radykalnym, feministycznym, emancypacyjnym, partycypacyjnym, postkolonialnoautochtonicznym, intersekcjonalno-postantropocentrycznym;
 3. Dyskursy naukowości badań jakościowych wobec dogmatów scjentyzmu, kolejnych zwrotów poznawczych, emergencji globalnej,
  metodologicznej i metodycznej oraz wizji przyszłości świata i ludzi;
 4. Poznawanie i zmienianie jako cele krytycznych badań jakościowych oraz ich odzwierciedlenie w projektach badawczych;
 5. Nowe media, technologie informacyjno-komunikacyjne, sztuczna inteligencja w metodologii krytycznych badań jakościowych;
 6. Synergia poznania naukowego i artystycznego w krytycznych badaniach jakościowych na rzecz pogłębienia rozumienia świata i ludzi oraz kreatywności metodologicznej;
 7. Autoetnografia krytyczna w pierwszoosobowej perspektywie poznawczej;
 8. Poezja akademicka w twórczości badaczy jakościowych dla lepszego świata;
 9. Inne zagadnienia korespondujące z hasłem przewodnim X TSBJ. W ramach X TSBJ odbędą się 13 czerwca 2023 roku w Słupsku w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku w godzinach od 9.00 do 17.00 warsztaty metodologiczne. Lista proponowanych warsztatów przedstawia się następująco:
  W1. dr hab. Marek Gorzko, prof. uczelni (Akademia Pomorska w Słupsku) – Metodologia Teorii Ugruntowanej – generowanie teorii;
  W2. dr hab. Jakub Niedbalski, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki) – Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS;
  W3. dr hab. Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet Łódzki) – Czy widzieć znaczy wiedzieć? Czyli o osadzeniu obrazów w kontekście i z kontekstu obrazów czytanie;
  W4. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki) – Znaczenie kontemplacji w jakościowych badaniach społecznych: techniki badawcze, przykłady zastosowań;
  W5. dr Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki), dr Colette Szczepaniak – Autoetnografia jako metoda badawcza i alternatywna przestrzeń praktyk akademickich;
  W6. dr Łukasz Marciniak (Uniwersytet Łódzki) – Eksploracja poprzez metaforę. Generowanie metafor werbalnych i wizualnych jako metoda zbierania wielowymiarowych danych jakościowych;
  W7. dr hab. Magdalena Szpunar, prof. uczelni (Uniwersytet Śląski) – Metodologia badań przez internet. O szansach i wyzwaniach projektów badawczych realizowanych online;
  W8. dr hab. Małgorzata Michel, prof. uczelni (Uniwersytet Jagielloński) – Badanie środowisk defaworyzowanych w wymagającym terenie: aspekty bezpieczeństwa, dylematy etyczne i metodologiczne w kontekście kryzysu humanitarnego;
  W9. dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) w praktyce, czyli sfokusuj się na fokus;
  W10. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. uczelni (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) – Fenomenografia w badaniach społecznych;
  W11. dr Joanna Bielecka-Prus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Analiza dyskursu;
  W12. dr hab. Martyna Pryszmont (Uniwersytet Wrocławski), dr Joanna Golonka-Legut (Uniwersytet Wrocławski) – Analiza materiałów audiowizualnych w praktyce badawczej.

Obrady sympozjum w ramach X TSBJ odbędą się w hotelu „Jantar” w Ustce. Ramowa struktura obrad przedstawia się następująco:
13.06 (wtorek) – 19.00-21.00 – uroczysta sesja otwierająca ;
14.06 (środa) – 9.00-13.00 – sesje konferencyjne ; 13.00-14.00 – przerwa obiadowa ; 14.00-19.00 – sesje konferencyjne ;
20.00 – uroczysta kolacja;
15.06 (czwartek) – 9.00-13.00 – sesje konferencyjne ; 13.00-14.00 – przerwa obiadowa ; 14.00-19.00 – sesje konferencyjne;
16.06 (piątek) – 9.00-11.00 – sesja podsumowująca .

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia udziału w warsztatach lub sympozjum (czynnego i biernego) do dnia 15 kwietnia 2023 roku. Informacje o uruchomieniu danego warsztatu oraz przyjęciu zgłoszenia udziału w sympozjum organizatorzy przekażą poszczególnym osobom ostatecznie do 30 kwietnia 2023 roku. Termin wniesienia opłat za udział w warsztatach lub sympozjum mija 15 maja 2023 roku. Zgłoszenia odbywają się według następujących zasad: krok 1 – osoba zainteresowana udziałem kontaktuje się mailowo z sekretariatem TSBJ; krok 2 – sekretariat wysyła do tej osoby odpowiedni formularz zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami, w zależności od wariantu deklarowanego uczestnictwa; krok 3 – dana osoba wysyła na adres mailowy sekretariatu TSBJ wypełniony kwestionariusz; krok 4 sekretariat wysyła do tej osoby informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia; krok 5 – osoba przyjęta dokonuje wymaganych wpłat za udział w warsztatach lub sympozjum na wskazany w odpowiedzi przez organizatorów numer konta bankowego, co stanowi warunek umieszczenia jej na oficjalnej liście uczestników i w programie obrad. Zgłoszenia udziału czynnego (referat, komunikat, głos w dyskusji, panel, poster itd.) będą oceniane od strony merytorycznej pod kątem zgodności z wymaganiami programowymi. Tradycyjnie organizatorzy X TSBJ nie przewidują publikacji tomu pokonferencyjnego. Czasopismo „Przegląd Socjologii Jakościowej” jest otwarte na zgłaszanie tekstów artykułów opartych na prezentacjach przedstawionych podczas X TSBJ, które będą rozpatrywane i przyjmowane do druku zgodnie z obowiązującymi w tym czasopiśmie zasadami.

Opłata za udział w wybranym warsztacie metodologicznym wynosi: 350 złotych i obejmuje : udział w warsztatach , materiały, obiad i całodzienny serwis kawowy. Opłata za udział w sympozjum (bez warsztatów) wynosi 350 złotych i obejmuje : udział w obradach i innych wydarzeniach konferencyjnych, materiały, 2 obiady (14 i 15 czerwca), uroczystą kolację (14 czerwca) oraz całodzienny serwis kawowy.

Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie i samodzielnie dokonują rezerwacji w wybranym miejscu noclegowym.

Organizatorzy zarezerwowali pewną, niewielką pulę pokojów 1-osobowych i 2-osobowych w hotelu „Jantar” w postaci pakietu obejmującego trzy doby od 13 do 16 czerwca 2023 roku. Zapraszamy osoby zainteresowane do pilnego zgłaszania chęci skorzystania z tej oferty na adres mailowy sekretariatu, skąd otrzymają szczegółowe informacje o cenach i warunkach skorzystania z tej oferty. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dokonanie przedpłaty na wskazane przez organizatora konto bankowe konferencji w osobno podanym terminie.

Szczegółowe informacje publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej X TSBJ pod adresem: https://xtsbj.pl oraz na profilu facebookowym TSBJ pod adresem: https://www.facebook.com/transdyscyplinarne/. We wszelkich sprawach dotyczących X TSBJ należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat.tsbj@gmail.com.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Jubileuszowym X Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych.

Attachments