• Polski
  • English

News

HOME» News» Uncategorized » Jerzy Wilkin 1947 – 2023

Jerzy Wilkin 1947 – 2023

Jerzy Wilkin 1947 – 2023
Published 24 January 2023 in: Uncategorized

W dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł prof. dr. hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN. Był wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, twórczym badaczem, niekwestionowanym autorytetem, niezwykłym człowiekiem.

Był ekonomistą – humanistą. Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. ewolucji i transformacji systemów społeczno-ekonomicznych, relacji między państwem a gospodarką, problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, naukowych podstaw polityki, metodologii ekonomii i filozofii nauki. Prowadził także badania interdyscyplinarne współpracując m.in. z wybitnymi socjologami, geografami i politologami.           Jego humanistyczna perspektywa ekonomii znalazła najpełniejszy wyraz w monografii Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii (Scholar 2016), która otrzymała Nagrodę im. E. Lipińskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Jego życie zawodowe związane było – od czasu studiów aż do roku 2014 – z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie uzyskał wszystkie – od magistra po profesora – stopnie kariery naukowej. Był prodziekanem (1987–1990) i dziekanem (1996–1999) Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej (1996–2014) oraz pierwszym dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (1990–1992). Wykładał także m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku, w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, w kilkunastu krajach jako Visiting Professor. W 2002 roku związał się trwale z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, w którym stworzył Zakład Integracji Europejskiej i kierował nim do 2022 roku. Nie był to przypadek, gdyż rolnictwo było jednym z przedmiotów prowadzonych przez Niego badań: stopień naukowy doktora uzyskał (w 1976 r.) na podstawie pracy pt. Tworzenie i podział dochodów ludności rolniczej w Polsce,  doktora habilitowanego (1985 r.) – w oparciu o rozprawę zatytułowaną Współczesna kwestia agrarna. Za szczególny wkład badawczy w zakresie ekonomiki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich można uznać prace prof. dr hab. Jerzego Wilkina dotyczące m.in.: mechanizmów adaptacji rolnictwa chłopskiego i rolnictwa PGR-owskiego do nowych warunków systemowych po 1989 roku; skutków oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielofunkcyjności rolnictwa i powiązania tego zjawiska z instrumentami polityki rolnej. Był inicjatorem i redaktorem naukowym interdyscyplinarnej serii wydawniczej „Raport o Stanie Wsi. Polska Wieś” (FDPA), której od 2000 roku ukazało się 12 edycji. Także – współredaktorem trzytomowej monografii „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi” (IRWIR PAN – Scholar 2019, 2021).

Do końca swych dni był aktywny na wielu polach. Profesor Jerzy Wilkin przez kilka kolejnych kadencji był aktywnym Członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Przewodniczącym Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, członkiem rady naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE), członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego a także przewodniczącym rady programowej czasopisma „Ekonomista”, wieloletnim redaktorem naczelnym Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” a ostatnio przewodniczącym jego rady programowej. Jako członek rzeczywisty PAN zasiadał w radach naukowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i oczywiście macierzystego Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Będzie Go w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz ruralistycznym środowisku bardzo brakowało.

Maria Halamska