- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Nagroda im. A. Matejki za najlepszą pracę doktorską z socjologii pracy

W dniu 17 marca 2017 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego podjął jednomyślnie uchwałę o ustanowieniu Nagrody im. Aleksandra Matejki za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy.

Przyznawanie Nagrody koordynuje Sekcja Socjologii Pracy PTS. Przewodniczącą Jury Nagrody jest Profesor Jolanta Kulpińska, a Członkinią honorową Jury Nagrody Pani Agnieszka Matejko.

Nagroda w wysokości 1500 zł brutto przyznawana jest z funduszy zdeponowanych w PTS przez rodzinę Aleksandra Matejko.

Zasadniczym celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja socjologii pracy w polskim środowisku socjologicznym, a także promowanie dziedzictwa polskiej socjologii pracy w młodszym pokoleniu socjologów i socjolożek.

Zachęcamy do aplikowania!


IV. Edycja 2021

Członkowie Jury zdecydowali jednogłośnie o nieprzyznaniu w tej edycji głównej nagrody oraz o przyznaniu wyróżnienia jednej ze zgłoszonych prac. Wyróżnienie przyznano dr. Piotr Czakonowi za pracę pt. Praca prekarna w świadomości i doświadczeniu młodzieży studiującej z perspektywy kapitału społeczno-kulturowego. Studium porównawcze młodego pokolenia Polaków, Czechów i Słowaków z wybranych ośrodków akademickich.


2019 rok

Michał Lesiak, “Brudna praca w zawodach medycznych. Analiza kontekstów interakcji pacjentów i personelu medycznego” 

[obroniona we wrześniu 2018 r., Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. zw. UŁ, promotor pomocniczy dr Łukasz Marciniak].

W uzasadnieniu przyznania nagrody w III edycji konkursu im. Aleksandra Matejki, członkowie Jury wymienili:

– trafne i merytorycznie uzasadnione wykorzystanie metod badań jakościowych oraz metodologii teorii ugruntowanej do analizy materiałów empirycznych (uzyskanych w wyniku innowacyjnych i realizowanych z dużym zaangażowaniem badań terenowych z wykorzystaniem wywiadów, dostarczonych fotografii i obserwacji uczestniczącej);

– rozwinięcie koncepcji brudnej pracy i ukazanie jej funkcjonowania w środowisku medycznym z perspektywy nie tylko brudu fizycznego, ale i symbolicznego (interakcyjnego, społecznego, moralnego);

– wnikliwą analizę praktyk pracowniczych w zawodach medycznych w kontakcie z brudem i odsłonięcie wielu ważnych aspektów związanych z brudną pracą, m.in. odczuć i emocji, ideologii zawodowych, widzialności i niewidzialności pracy, budowania tożsamości zawodowej, kultur i subkultur pracowniczych;

– możliwości aplikacyjne wykorzystania koncepcji „brudnej pracy” do analizy innych zawodów/profesji czy sytuacji zawodowych wybranych grup pracowniczych, np. osób niepełnosprawnych.

Komunikat Nagroda Matejki III edycja [1]


2018 rok

Beata  Kowalczyk, “`Transnational` Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European  World of Classical Music

[obroniona w Instytucie Socjologii UW,  oraz Université Paris 1 Panthéon –Sorbone (podwójny dyplom) , promotorzy: dr hab. Izabela Wagner oraz prof. dr hab. Marie Buscatto].

Wyróżnienia

Olga Czeranowska, “Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej”

[obroniona w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara].

Mateusz Karolak, “Return migrants inclusion and employment: the case of return migration from the UK to Poland”

[obroniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,  promotor:  dr hab. prof. UWr Iwona Taranowicz, promotor pomocniczy: dr hab. prof. UWr. Adam Mrozowicki]. 


2017 rok

Nagroda im .Aleksandra Matejki  za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy

Marzena Majer  – “Społeczny charakter procesów produkcyjnych i ocena ich wpływu na jakość życia. Studium socjologiczne na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego”, (obroniona na UŚ w Katowicach , prof. Marek Szczepański- promotor; dr Magdalena Piłat-Borcuch, promotor pomocniczy).

Załączniki