- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności

[1]

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności została powołana w dniu 30 listopada 2018 r. na wniosek grupy członków PTS. Jej powstanie jest wyrazem instytucjonalizacji środowiska naukowego zajmującego się kwestiami niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością. Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele jednostek badawczo-naukowych (katedr, zakładów, pracowni na uczelniach i poza nimi) specjalizujących się w socjologicznych rozważaniach nad niepełnosprawnością. Podejmowana jest szeroka współpraca między nimi, dająca w efekcie liczne wspólne inicjatywy w postaci publikacji, organizacji wydarzeń naukowych czy projektów badawczych. Polscy naukowcy włączają się również w międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe i praktyczne inicjatywy poza granicami kraju. Wyodrębnienie sekcji socjologii niepełnosprawności w PTS pozwoli na integrację środowiska naukowego, rozwój subdyscypliny oraz wypracowanie nowych rozwiązań, możliwych do implementowania w praktyce.

 

Głównymi celami Sekcji, wyznaczającymi jej zakres działania, są:

Skład Zarządu Sekcji (wybory 22.12.2018):

Jakub Niedbalski – przewodniczący

Mariola Racław – wice-przewodnicząca

Dorota Żuchowska-Skiba – sekretarz

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz – skarbnik

Adres do korespondencji: sekcjaSNPTS@gmail.com [2]

 

Informacja o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez Sesję: Strona WWW Sekcji Socjologia Niepełnosprawności [1]

 

Zapraszamy też do społeczności na Facebooku [3]

 

Komunikaty

  1. Zebranie członków Sekcji

13.09.2019 o godzinie 15. 30 na Stadionie we Wrocławiu w ramach XVII Zjazdu PTS odbędzie się zebranie czlonków Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS. Spotkanie potrwa do 16.30. Jego celem będzie przedyskutowanie najważniejszych kwestii związany z funkcjonowaniem Sekcji oraz wspólnie wypracowanie jej planu działania na najbliższe lata.

Wstęp wolny dla członków Sekcji ich rodzin oraz osób, które są zainteresowane dołączeniem do nas!

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu: sekcjasnpts@gmail.com [4]

  1. CFP: Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów o niepełnosprawności

Zapraszamy do udziału w monografii poświęconej metodologicznym i teoretycznym problemom badań nad niepełnosprawnością. Książka o roboczym tytule „Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów o niepełnosprawności” powstanie w ramach serii monografii naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (figurujące na liście ministerialnej).

W książce znajdą się przede wszystkim rozdziały poświęcone zagadnieniom:

  1. problemów metodologicznych i teoretycznych w obszarze badań dotyczących niepełnosprawności;
  2. podmiotowości i tożsamości osób z niepełnosprawnością (z uwzględnieniem aspektów metodologii badania wskazanych kwestii);
  3. edukacji i aktywności zawodowej oraz pozazawodowej osób z niepełnosprawnością (z uwzględnieniem metodologii badania wskazanych zagadnień).

Artykuły przygotowane do monografii powinny uwzględniać szanse i zagrożenia wynikające z kontekstu kulturowo-społecznego oraz systemowo-instytucjonalnego w badaniach nad niepełnosprawnością. Mogą też obejmować konkretne przykłady ilustrujące podejmowane zagadnienia badawcze oraz bezpośrednie doświadczenia osób badających zjawisko niepełnosprawności w różnych obszarach życia społecznego. Istotny nacisk należy też położyć na wymiar aplikacyjny przygotowywanych tekstów. Książka ma się bowiem stać obiektem zainteresowań zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków, zwłaszcza osób zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, instytucjach pomocowych, a także organizacjach pozarządowych i rządowych, których jednym z zasadniczych obszarów działania jest diagnozowanie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i projektowanie zmian mających na celu aktywizację tego środowiska. Publikacja powinna łączyć w sobie zarówno cechy opracowania naukowego, opartego na badaniach własnych poszczególnych autorów, jak i wnioski o charakterze rekomendacji.

Każdy z rozdziałów powinien mieścić się w granicach od 20000 znaków do 40000 znaków ze spacjami (czyli od pół do jednego arkusza wydawniczego), wraz z bibliografią oraz notką o autorze.

Termin na przygotowanie rozdziału to 23 września 2019 roku. Przewidywany termin publikacji to drugi/trzeci kwartał 2020 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekcjasnpts@gmail.com [4]

Więcej informacji: Aktualności CFP [5]

3.  Konferencja: Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy”

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2019 o godz. 10–17, w sali 254 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres g.calek@uw.edu.pl [6], w terminie do 31 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie Sekcji:

http://home.agh.edu.pl/~zuchowsk/2019/10/04/konferencja-zrozumiec-niepelnosprawnosc-doswiadczenia-mlodych-badaczy/ [7]

Konferencja 13-12-2019 – Zrozumieć niepełnosprawność – doświadczenia młodych badaczy [8]

4. Konkurs Sekcji Socjologii Niepełnosprawności

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w bieżącym roku (roku ogłoszenia konkursu). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2020 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: sekcjasnpts@gmail.com [4]

Regulamin konkursu SSN PTS [9]

 

 

Załączniki