- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Rozstrzygnięcie 2. edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Zostało ono ogłoszone 17 października 2018 r. w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym podczas sesji popularno-naukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Relacja na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,10339,konkurs-dla-naukowcow-i-dziennikarzy-rozstrzygniety.html [1]

Nagrody przyznane przez Kapitułę Konkursu otrzymały:

Mariola Racław za pracę naukową: „Zinstrumentalizowane rodzicielstwo Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna” (AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2017) – w kategorii: autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego (nagrodę w tej kategorii wręczył wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTS Kol. Mikołaj Pawlak),

Ewa Wołkanowska-Kołodziej za reportaż prasowy „Więźniowie czwartego piętra” (Pismo. Magazyn Opinii – styczeń 2018 r.) – w kategorii: autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Gratulujemy obu laureatkom.

Konkurs w kategorii prasowo-medialnej cieszył się dużo większą popularnością niż poprzednio. Wpłynęło 47 zgłoszeń, spośród których 35 spełniało kryteria formalne i ponieważ liczba prac była większa niż 10 Kapituła zdecydowała o podjęciu prac w trybie dwustopniowym. Najpierw każdy członek Kapituły po indywidualnym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami wskazał cztery, które uważał za najlepsze w kategorii autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny (bez ich rangowania). Swoje wskazania członkowie Kapituły przesłali pocztą elektroniczną przewodniczącej Kapituły. Do drugiego etapu przeszły wszystkie prace wskazane przynajmniej przez dwóch członków Kapituły.  Takich prac było siedem (w kolejności otrzymania):

W drugim etapie członkowie Kapituły spotkali się i dokonali wspólnie wyboru pracy nagrodzonej. W kategorii prac naukowych spotkanie nie wymagało trybu dwustopniowego, ponieważ liczba prac nie przekraczała 10 (wpłynęło ich 4).