- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Regulamin nagrody im. Floriana Znanieckiego

W celu pobudzenia zainteresowań naukowych studentów Polskie Towarzystwo Socjologiczne ustanawia nagrodę za najlepsze prace magisterskie.

 1. Nagrodę przyznaje się za najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii.
 2. Przyznaje się jedną Nagrodę I stopnia i trzy Nagrody II stopnia.
 3. Prace do nagrody zgłaszać mogą władze wydziałów, instytutów i sekcji, w których powstają prace z zakresu socjologii. Każda instytucja może zgłosić dwie prace. Prace do nagrody, wraz z uzasadnieniem, powinny być przesłane w formie pisemnej i elektronicznej.
 4. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia każdego roku.
 5. Prace zgłoszone do nagrody ocenia jury powołane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS. Zgromadzenie wybiera trzech członków jury oraz trzech zastępców. Członek jury, pod którego kierunkiem została napisana praca, ustępuje z jury.
 6. Kryteria oceny zgłoszonych prac to:
  1.  pomysłowość (oryginalność tematu, lub nowatorskie ujęcie starego tematu),
  2.  teoria (zasadność zastosowanych w pracy koncepcji),
  3.  metodologia (poprawność doboru metod i ich wykorzystania w badaniu),
  4.  konceptualizacja i wnioski (samodzielność myślenia, odwaga w formułowaniu krytycznych wniosków),
  5.  strona formalna pracy – (język, strona wizualna, poprawne przypisy).
 7. Laureat nagrody otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość w każdym roku określa Zarząd Główny PTS.
 8. Nagroda wręczana jest na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury.

 

Warszawa, 31 maj 2014 r.

Załączniki