- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja SSMiE, Zielona Góra, kwiecień 2017 r.

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

W dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 roku, na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we spółczesnym świecie”. Organizatorami konferencji byli: Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter-Alia, oraz Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Głównym celem konferencji była konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach młodych ludzi (min. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, konserwatyzm). Ponadto była to okazja do wymiany doświadczeń naukowych i prezentacji wyników najnowszych badań dotyczących pokoleń, żyjących w ramach społecznego porządku, który został im przekazany przez poprzednie pokolenia.

Konferencję otworzyła prof. Maria Zielińska -przewodnicząca sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UZ. W tej części głos zabrali również: prorektor UZ ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski, prodziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii ds. studenckich prof. Mariusz Kwiatkowski oraz prof. Józef Korbicz- prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.

Dwa otwierające konferencję wystąpienia wygłosili Katarzyna Kozińska, reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Robert Wróbel będący przedstawicielem Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Pierwszy referat dotyczył działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski mających na celu aktywizację młodzieży w województwie lubuskim i skłonienie jej do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych. Drugie wystąpienie skupiało się na danych dotyczących sytuacji ludzi młodych w województwie lubuskim.

W debacie, która nastąpiła po wystąpieniach otwierających udział wzięli: prof. Zbigniew Izdebski, prof. Hanna Liberska, prof. Krystyna Szafraniec oraz prof. Tomasz Szlendak. Uczestnicy debaty w swoich wystąpieniach próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Czy możemy już mówić o zmianie pokoleniowej?
 2. Czy we współczesnej młodzieży zachodzą istotne zmiany wartości i czy zmiany te widoczne są w zachowaniach, w postawach wobec istotnych kwestii społecznych, posiadanej wiedzy o świecie, które odróżniają to pokolenie od wcześniejszych, w szczególności od pokolenia rodziców?
 3. Czy mówiąc o zmianach jakie dotyczą współczesnej młodzieży, możemy pominąć problematykę konfliktu pokoleń czy też niezbędne jest odwoływanie się do niej?

Wystąpienie prof. Izdebskiego poświecone zostało seksualności współczesnej młodzieży. Prof. Liberska skupiła się na problematyce wczesnej dorosłości, a prof. Szafraniec na losach projektów życiowych pokolenia, którego okres wczesnej młodości przypadł na końcówkę lat 90-tych XX wieku. Ostatni z uczestników debaty- prof. Szlendak, mówił o różnicach i ich przyczynach, pomiędzy pokoleniami współczesnych studentów i ich rodziców. Zakończeniem debaty była próba wskazania przez dyskutantów cech, które można uznać za wyznaczniki tożsamości pokolenia współczesnej młodzieży. Paneliści wskazali wiele cech, jakie charakteryzują współczesną młodzież ilustrując je następującymi hasłami:

Po debacie, oraz przez część drugiego dnia konferencji odbywały się wystąpienia w ramach sesji tematycznych, które dotyczyły następujących problemów:

 1. Młodzież- konteksty teoretyczne i empiryczne
 2. Młodzież wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa
 3. Projekt- edukacja. Młodzież na współczesnym rynku edukacyjnym
 4. Projekt- praca i kariera. Młodzież na współczesnym rynku pracy
 5. Projekt- życie. Młodzież wobec nieuchronnych wyborów

Koniec dnia drugiego oraz dzień trzeci poświęcone zostały na warsztaty metodologiczne. W tej części wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy, poświecony metodologii porównawczych badań międzykrajowych, oraz problematyce harmonizacji danych pochodzących z różnych badań międzynarodowych wygłosił prof. Kazimierz M. Słomczyński. Drugim referującym była prof. Izabela Grabowska, która prezentowała możliwości finansowania badań społecznych z funduszy polskich i europejskich, oraz mówiła o warunkach jakie należy spełnić ubiegając się o takie finansowanie. Warsztaty metodologiczne poświecone zostały przedyskutowaniu przygotowań drugiej edycji międzynarodowego badania polsko- ukraińskiego pt „Młodzież akademicka w świecie zmieniających się wartości. Polsko- ukraińskie porównania”. W warsztatach udział wzięli:

 1. Reprezentujący Instytut Socjologii UZ prof. Maria Zielińska, prof. Beata Trzop, dr Dorota Szaban, dr Justyna Nyćkowiak , dr Krzysztof Lisowski, mgr Agnieszka Urbaniak, mgr Tomasz Kołodziej.
 2. Reprezentujący Uniwersytet SWPS prof. Izabela Grabowska, mgr Justyna Sarnowska.
 3. Reprezentujący V.N. Karazin Kharkiv National University prof. Liudmila Sokurianska, mgr Ihor Shcherbak, mgr Kostiantyn Bilozerov, mgr Volodymyr Tishchenko.
 4. Reprezentująca Drohobych Ivan Franco State Pedagogical University dr hab. Svitlana Shchudlo.

Ponadto w dyskusjach udział brali: prof. Kazimierz M. Słomczyński reprezentujący IFiS PAN oraz Ohio State University, a także dr Krzysztof Wasielewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efektem warsztatów stały się wstępne założenia odnośnie metodologii i zasad przygotowania i przeprowadzenia drugiej edycji badań. Ponadto w trakcie konferencji podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Zielonogórskim.

Tomasz Kołodziej,  Dorota Szaban