• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Rodziny

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Rodziny

Sekcja Socjologii Rodziny oficjalnie powstała na mocy decyzji Zarządu Głównego PTS z dnia 5 grudnia 2014 roku. Należy przypomnieć, że taka sekcja istniała wcześniej, ale już od początków lat osiemdziesiątych praktycznie zaprzestała działalności. Trudno odtworzyć jej historię, skład zarządów, charakter działania. Dlatego też powołano do życia Sekcję powtórnie,  pamiętając jednak o poprzednikach. U podstaw idei jej reaktywacji leżało dążenie do zintegrowania licznego środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodziny. Wobec gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości rodzinnej pojawiło się zapotrzebowanie na wyjaśnienie procesów, jakie w niej zachodzą i ich uwarunkowań. Tematyka współczesnej rodziny mieści się w kręgu zainteresowań badaczy społecznych zajmujących się obyczajami, prawem, kulturą, ekonomią, polityką społeczną. Rodzina to oczywisty przedmiot badań socjologów począwszy od zagadnień życia codziennego, a skończywszy na problemach globalnych, ale środowisko osób tą problematyką się zajmujących pozostaje od lat rozproszone. Wskazuje na to chociażby fakt obecności na ostatnich Zjazdach PTS kilku jednocześnie grup roboczych poświęconych rodzinie i kwestiom z nią związanym.

Sekcja ma być przede wszystkim płaszczyzną wymiany informacji na temat tego, co dzieje się w obszarze polskiej familiologii. Ma służyć ułatwieniu nawiązywania współpracy, umożliwieniu wymiany doświadczeń, tworzeniu przestrzeni do dyskusji, poznawaniu dorobku dyscypliny.

ZARZĄD SEKCJI NA LATA 2016-2019

Iwona Taranowicz – przewodnicząca (iwona.taranowicz@uwr.edu.pl)

Mariola Bieńko – vice przewodnicząca

Małgorzata Szyszka – sekretarz (mszyszka@kul.pl)

Ewa Budzyńska

Stella Grotowska

 

PLANOWANE KONFERENCJE/SEMINARIA

Informacje o organizowanych konferencjach będą sukcesywnie zamieszczane.

 

Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku – 5 grudnia 2019, Warszawa

Tematem wiodącym konferencji będzie problematyka procesów starzenia i starości w kontekście wyzwań i zagrożeń pojawiających się we współczesnych społeczeństwach.

Proponujemy refleksję nad następującymi obszarami:

 1. Subiektywny i obiektywny wymiar starości i starzenia się
 2. Starość w ujęciu psychospołecznym
 3. Praktyczne i teoretyczne aspekty starzenia się i starości w kontekście kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i ekonomicznym
 4. Rodzina wobec osób starszych, seniorzy wobec rodziny – relacje społeczne seniorów
 5. Relacje międzypokoleniowe w odniesieniu do starości i starzenia się
 6. Aktywność i aktywizacja osób starszych
 7. Społecznie zorientowane badania nad osobami starszymi
 8. Praca osób starszych – specyfika i prognozy

Termin nadsyłania zgłoszeń – 30.09.2019. W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz Karta zgłoszenia uczestnictwa  na adres: konferencjastarosc2015@sggw.pl

Formularz i szczegóły konferencji na stronie:  http://wns.sggw.pl/category/konferencje/

Organizatorzy:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH SGGW w Warszawie

INSTYTUT SOCJOLOGII UKSW w Warszawie

INSTYTUT SOCJOLOGII UAM w Poznaniu

Partner- Sekcja Socjologii Rodziny

 

 

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – 11-14 września 2019, Wrocław

Sekcja Socjologii Rodziny PTS jest organizatorem dwóch grup tematycznych na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym we Wrocławiu.

Szczegóły: 17zjazdpts.uni.wroc.pl/pl/grupy-tematyczne

Grupa:
PRAKTYKI CODZIENNOŚCI W RODZINACH I BLISKICH ZWIĄZKACH – PERSPEKTYWA TEORETYCZNA I BADAWCZA

Rodzina, podobnie jak różne rodzaje bliskich związków interpersonalnych są generatorami praktyk.  Tworzą uniwersalne układy osobowe, wyznaczające obszar relacji, rytuałów, które dokonują się zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i przenikają do sfery publicznej. Teorie praktyk społecznych, paradygmat socjologii codzienności oraz związana z nimi perspektywa doing families tworzą obiecującą alternatywę dla prowadzenia badań dotyczących rodzin i bliskich związków. Wspólne założenia dotyczące sfery życia
rodzinnego dla tych podejść to m.in.: 1) „szeroka” i inkluzywna definicja rodziny; 2) przekonanie, że rodzina nie tyle jest instytucją społeczną (i nie jako taka powinna być badana), lecz przede wszystkim jest strumieniem zdarzeń i codziennych działań podejmowanych przez osoby tworzące rodziny oraz przez ich „otoczenie” (znajomych, sąsiadów, obserwatorów, instytucje publiczne itd.); 3) koncentracja na analizach dotyczących praktyk, działań codziennych z pozoru trywialnych jednak przez swoją powtarzalność „wytwarzających” rodzinę; 4) przekonanie, że „praktyki (…) <<konstytuują światy>> w tym sensie, że podczas nich dochodzi do wyartykułowania zrozumiałości układów jednostek (obiektów, ludzi i wydarzeń), określenia ich znormatywizowanych, połączonych znaczeń”. Szczególnie obiecujące wydaje się łączenie analizy codziennych praktyk z analizą dyskursu, w którym wytwarzane i powielane są normy oraz wzory rozmaitych aspektów życia rodzinnego. Do zgłaszania referatów zapraszamy autorki i autorów zainteresowane/nych zarówno teoretyczną refleksją nad teoriami praktyk, socjologią codzienności i perspektywą doing families, jak i osoby chcące zaprezentować wyniki badań dotyczących praktyk codzienności w rodzinach i bliskich związkach. Mamy nadzieję, że uczestnicy grupy odnajdą przestrzeń do dyskusji w proponowanych obszarach:
1. praktyki rodzicielskie, w tym: praktyki macierzyńskie, ojcowskie oraz wychowawcze,
2. praktyki dotyczące sfery intymności i seksualności w obszarze relacji rodzinnych, małżeńskich oraz w związkach nieformalnych,
3. „nowe” i „stare” rytuały życia rodzinnego i małżeńskiego,
4. praktyki „wytwarzające” rodzinę w odwołaniu do koncepcji Jeanet Finch displaying families),
5. praktyki genderowe w życiu rodzinnym i bliskich związkach,
6. ciało i cielesność jako fenomen praktyk intymności w rodzinach i związkach,
7. praktyki codzienności w rodzinach i bliskich związkach nieheteronormatywnych.

Organizatorki: dr hab. Mariola Bieńko (ISNS UW), dr Małgorzata Sikorska (IS UW), dr hab. prof. UWr. Iwona Taranowicz (IS UWr)

 

Grupa:
JA – TY – RODZINA. OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W UJĘCIU TEORETYCZNYM I BADAWCZYM

Traktowanie rodziny jako niezmiennej wartości można oprzeć na koncepcji R. Ingleharta. Nie ma zgodności w opisywaniu samych zmian, jakich doświadcza współczesna rodzina, a przede wszystkim w interpretacji ich przyczyn i konsekwencji. E. Beck-Gernsheim wyróżnia trzy kierunki postrzegania sytuacji i kondycji współczesnej rodziny: koniec rodziny tradycyjnej; podkreślanie kryzysu rodziny, choć ze wskazaniem jej trwania w przyszłości; trzeci kierunek ukazuje tendencje pluralistyczne („pomiędzy wskazanymi”). Dwie pierwsze z wymienionych interpretacji wizerunku i doświadczeń współczesnej rodziny, wskazują że: nastąpiła transformacja rodziny, której konsekwencją jest jej kryzys, a w rezultacie nawet zanikanie, a zmiany we współczesnej rodzinie świadczą o jej nowym wizerunku, adekwatnym do zmian społecznych i cech społeczeństwa ponowoczesnego. Współczesne rodziny opierają się na zdecydowanie różnych zasadach funkcjonowania w porównaniu z przeszłością. Charakterystyczną cechą jest dzisiaj płynność form życia rodzinnego–nawet samym socjologom trudno określić, kiedy zaczyna a kiedy kończy się rodzina, gdyż bycie jej członkiem jest kwestią umowną. Reguły funkcjonowania w związkach intymnych uległy głębokiej redefinicji. Więzi rodzinne mają dziś nieprzejrzysty charakter, są uwikłane w wielość kontekstów oraz odniesień. Co więcej, sami uczestnicy indywidualnie określają to, co należy się krewnym i powinowatym w poszczególnych dziedzinach życia. Zmiany w obrębie życia rodzinnego przynoszą między innymi negatywne konsekwencje, np. rozluźnienie więzi, rozpad rodziny. Przemian rodziny nie należy utożsamiać z jej schyłkiem. To nie rodzina dobiegła kresu, ale jej historycznie
uformowana postać. Jednak pomimo głębokich przeobrażeń nadal dostrzegana jest potrzeba inwestowania w związki rodzinne, a wyrażeniem tych dążeń jest teoria inwestowania w kapitał społeczny (zasoby, które powstają poprzez istnienie więzi; J. Coleman 1990). Młodzi ludzie nadal orientują się na rodzinę, gdyż dzięki niej rosną zasoby społeczne, których nie otrzymają od innych. Do zgłaszania referatów zapraszamy autorki i autorów zainteresowane/nych zarówno teoretyczną refleksją, jak i osoby chcące zaprezentować wyniki badań dotyczących obrazu współczesnej rodziny. Mamy nadzieję, że uczestnicy grupy odnajdą przestrzeń do dyskusji w proponowanych obszarach:
1. Konstruowanie vs. rozwiązywanie konfiguracji relacji z krewnymi i powinowatymi
2. Zasięg i „granice” rodziny – współczesne desygnaty pojęcia rodzina
3. Przepływ zasobów społecznych w ramach rodziny – zależność czy zrównoważona wymiana?
4. Strategie inwestowania w rodzinę i ich przeobrażenia.
Organizatorki: dr hab. Beata Szluz, prof. UR (UR), dr hab. Iwona Przybył (UAM)
Serdecznie zapraszamy!

 


 

KONFERENCJE I SEMINARIA SEKCJI SOCJOLOGII RODZINY2019

Sekcja Socjologii Rodziny jako współorganizator międzynarodowej konferencji: „Investing in Families. Social Policy and Social Practice in Central and Eastern Europe”, 24-26 kwietnia 2019r., Łodź, Uniwersytet Łódzki

Investing in Families [2019]

 2018

 

Drugie seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2018 Zazdrość – Zdrada – Rozwód:

 • Zdrada dzisiaj…?, 5 grudnia 2018r., Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Konferencja naukowa z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania Rodzinność – współpraca, obojętność, rywalizacja?, 16 listopada 2018r., Poznań, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzinność -współpraca, obojętność, rywalizacja – program konferencji 16.11.2018


Konferencja naukowa z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania Międzygeneracyjne relacje rodzinne, 8 czerwca 2018r., Warszawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Program konferencji 8.06.2018


Seminarium naukowe „Reguły zawiązywania i przebiegu narzeczeństwa – dyktat czy wybór?”– referat dr hab. Iwony Przybył (UAM) i dyskusja, 17 maja 2018r.,  Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Seminarium o narzeczeństwie


Seminarium naukowe z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania – Rodzinne więzi: przywiązanie – zobowiązanie – zależność, 20 kwietnia 2018r., Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seminarium Poznań- kwiecień 2018


Pierwsze seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2018 Zazdrość – Zdrada – Rozwód:

 • Zazdrość. Druga strona miłości, 18 kwietnia 2018r., Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Seminarium naukowe z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązaniaRodzinne sieci zobowiązań – dylematy teoretyczne i badawcze, 16 marca 2018r., Wrocław, Uniwersytet Wrocławski

Seminarium Wrocław- marzec 2018

 2017

 

Panel dyskusyjny w ramach Socjologicznych Niedziel w Panato Café – Fenomen zaręczyn; 17 grudnia 2017 r., Wrocław, Panato Café

Fenomem zaręcznyn Panato Cafe 2017


Konferencja naukowa Rodzina w świecie nowej gospodarki; 16-17 listopada 2017 r., Kraków,  Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Program konferencji Rodzina w świecie nowej gospodarki _16 listopada 2017


Konferencja naukowa „Zagracone gniazdo rodzinne” – pokoleniowa zmiana wchodzenia w dorosłość; 15 listopada 2017 r., Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów konferencja, 15.11.17


„Studia Socjologiczne”, 2017, Nr 2 (225) – blok poświęcony solidarności rodzinnej jako pokłosie obrad grupy tematycznej Sekcji Socjologii Rodziny PTS Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku

W  numerze dział „Solidarność rodzinna”:

 • Iwona Taranowicz: Od solidarności obligatoryjnej do solidarności kontraktowej? Więzi rodzinne w procesie przemian, s. 139–143
 • Anna Kwak: Rodzina na wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarności?, s. 145–166
 • Anna Kotlarska-Michalska: Dylematy towarzyszące realizacji zasad solidarności rodzinnej. Na podstawie relacji między pokoleniami w rodzinie, s. 167–188
 • Iwona Przybył: Rodzeństwo w dobie denormalizacji zobowiązań rodzinnych: wsparcie, zaufanie i konflikt, s. 189–212
 • Mariola Bieńko: Międzygeneracyjny kontekst wychowania seksualnego w rodzinie z perspektywy młodego pokolenia, czyli kłopotliwe rozmowy rodziców i dzieci na temat intymności, s. 213–240
 • Małgorzata Szyszka: Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej, s. 241–266

Trzecie seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany:

 • Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana, 30 maja 2017, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


2016

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie; 31 maja 2016 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski


Grupa tematyczna Sekcji Socjologii Rodziny Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności”; 14-17 września 2016 Gdańsk, Uniwersytet Gdański

Sprawozdanie z obrad sekcji – „Roczniki Nauk Społecznych”, 2016, Vol. 44, Nr 2 [http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/issue/view/368/showToc]


Tryptyk Socjologiczny 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany, na który składają się następujące seminaria naukowe:

 • Miłość – współczesne odsłony intymności, 10 maja 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Małżeństwo szczęśliwe…. czy dziś to jeszcze możliwe?, 13 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Cykl seminariów „Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych”:

 • Współczesne ojcostwo, 6 grudnia 2016 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Rodzina w sytuacji ryzyka – potrzeby, możliwości, działania, 14 grudnia 2016 Łódź, Uniwersytet Łódzki

 • Różne obrazy solidarności w scenariuszach rodzinnych, 15 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Warszawski

 • „Tradycyjni” vs „ponowocześni” – rosnąca polaryzacja wzorów życia rodzinnego we współczesnej Polsce, 18 grudnia 2016, Wrocław, Panato Café


2015

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją; 5 listopada 2015 Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z konferencji w „Societas/Communitas”, 2016, nr 1 (21), s. 273-280.