• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Rodziny

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Rodziny

Sekcja Socjologii Rodziny oficjalnie powstała na mocy decyzji Zarządu Głównego PTS z dnia 5 grudnia 2014 roku. Należy przypomnieć, że taka sekcja istniała wcześniej, ale już od początków lat osiemdziesiątych praktycznie zaprzestała działalności. Trudno odtworzyć jej historię, skład zarządów, charakter działania. Dlatego też powołano do życia Sekcję powtórnie,  pamiętając jednak o poprzednikach. U podstaw idei jej reaktywacji leżało dążenie do zintegrowania licznego środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodziny. Wobec gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości rodzinnej pojawiło się zapotrzebowanie na wyjaśnienie procesów, jakie w niej zachodzą i ich uwarunkowań. Tematyka współczesnej rodziny mieści się w kręgu zainteresowań badaczy społecznych zajmujących się obyczajami, prawem, kulturą, ekonomią, polityką społeczną. Rodzina to oczywisty przedmiot badań socjologów począwszy od zagadnień życia codziennego, a skończywszy na problemach globalnych, ale środowisko osób tą problematyką się zajmujących pozostaje od lat rozproszone. Wskazuje na to chociażby fakt obecności na ostatnich Zjazdach PTS kilku jednocześnie grup roboczych poświęconych rodzinie i kwestiom z nią związanym.

Sekcja ma być przede wszystkim płaszczyzną wymiany informacji na temat tego, co dzieje się w obszarze polskiej familiologii. Ma służyć ułatwieniu nawiązywania współpracy, umożliwieniu wymiany doświadczeń, tworzeniu przestrzeni do dyskusji, poznawaniu dorobku dyscypliny.

ZARZĄD SEKCJI NA LATA 2016-2019

Iwona Taranowicz – przewodnicząca (iwona.taranowicz@uwr.edu.pl)

Mariola Bieńko – vice przewodnicząca

Małgorzata Szyszka – sekretarz (mszyszka@kul.pl)

Ewa Budzyńska

Stella Grotowska

 

PLANOWANE KONFERENCJE/SEMINARIA

Informacje o organizowanych konferencjach będą sukcesywnie zamieszczane.

 


Konferencja: Rodzina w świecie “nowej gospodarki”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Rodzina w świecie nowej gospodarki, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rodzina jest najważniejszą instytucją we wszystkich społeczeństwach i nieustająco popularnym tematem opracowań naukowych. Formy życia rodzinnego, choć powszechne, są również kulturowo zróżnicowane, a socjalizacja, relacje intymne, współpraca ekonomiczna i długotrwałe, relatywnie stabilne relacje są odmiennie konstruowane i doświadczane w zależności od warunków zewnętrznych.

Podczas naszej konferencji chcielibyśmy poddać refleksji współczesną rodzinę, która funkcjonuje w świcie podporządkowanym regułom “nowej gospodarki”. Termin ten odnosi się do tych segmentów gospodarki, w których produkcja, sprzedaż i dystrybucja są coraz bardziej uzależnione od komputerów, telekomunikacji oraz internetu. W szczególności stosuje się on do tych wszystkich gałęzi przemysłu, które wytwarzają bądź użytkują innowacyjne, nowatorskie technologie.

Jednak “e-gospodarka” ma także negatywne konsekwencje – wzrastające nierówności dochodów, powszechność nowych, nietypowych form zatrudnienia (atypical employment) określanych jako “elastyczne formy zatrudnienia”, innowacje technologiczne, które zacierają granice między pracą a domem, a także stwarzają presję na wydłużenie czasu pracy etc. Sytuacja poszczególnych kategorii pracowników jest zróżnicowana, ale “nowa gospodarka” oznacza wzrost niepewności i ryzyka dla wszystkich. Wobec tych zjawisk ludzie mogą być zmuszeni do polegania na wsparciu ze strony trwałych sieci społecznych, co wzmacnia więzi rodzinne i zwiększa znaczenie ekonomicznej funkcji rodziny.

Chcielibyśmy przedyskutować, kwestię wpływu technologii na rodzinę i vice versa. Jesteśmy bowiem przekonani, że mimo ogromnego zainteresowania socjologów rodziną nasza wiedza na ten temat jest niewielka.

W tym obszarze mieści się kilka – interesujących naszym zdaniem – pytań:

 • W jaki sposób rodziny wykorzystują technologie (informatyczne, medyczne i inne)?
 • Czy rozmaite wymiary funkcjonowania rodziny stanowią impuls do rozwoju nowych technologii?
 • W jaki sposób przemiany komunikacji – upowszechnienie maili, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych etc. w sferze zawodowej i prywatnej oddziałują na instytucję rodziny?
 • Czy/w jaki sposób technologia zmienia samą instytucję rodziny, sposoby jej tworzenia, strukturę, więzi w rodzinie, systemy aksjonormatywne, relacje między tym, co prywatne a tym, co publiczne?
 • Jak wykorzystanie technologii przyczynia się do poprawy jakości życia lub jej pogorszenia w związku ze zmianami, jakie powoduje w organizacji życia rodzinnego?

Drugą grupą interesujących nas problemów są te związane z ekonomiczną funkcją rodziny, która ma podstawowe znaczenie w czasach “e-gospodarki” z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w sytuacji rosnącego ryzyka, wzrasta rola instytucji społecznych zapewniających wsparcie, do których należy rodzina. Po drugie przedsiębiorczość rodzinna, zdominowana przez mikro-przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, stanowi znaczną część wszystkich przedsięwzięć ekonomicznych. Z tych względów zapraszamy do refleksji nad następującymi problemami:

 • relacje rodzinne i rodzicielstwo w świecie prakarnej pracy
 • nietypowe formy zatrudnienia a rodzinne sieci wsparcia, więzi krewniacze w społeczeństwie ryzyka,
 • doświadczenie granicy między pracą a życiem rodzinnym,
 • konflikty między rodziną a pracą i sposoby osiągania równowagi między nimi,
 • stare i nowe problemy z podziałem władzy i obowiązków w rodzinie,
 • firmy rodzinne w “nowej gospodarce”.

Rodzina w swiecie nowej gospodarki – program1

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji:

http://wh.agh.edu.pl/konferencje/rodzina-w-swiecie-nowej-gospodarki/


 

KONFERENCJE I SEMINARIA SEKCJI SOCJOLOGII RODZINY

2017

 

„Studia Socjologiczne”, 2017, Nr 2 (225) – blok poświęcony solidarności rodzinnej jako pokłosie obrad grupy tematycznej Sekcji Socjologii Rodziny PTS Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

W  numerze dział „Solidarność rodzinna”:

 • Iwona Taranowicz: Od solidarności obligatoryjnej do solidarności kontraktowej? Więzi rodzinne w procesie przemian, s. 139–143
 • Anna Kwak: Rodzina na wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarności?, s. 145–166
 • Anna Kotlarska-Michalska: Dylematy towarzyszące realizacji zasad solidarności rodzinnej. Na podstawie relacji między pokoleniami w rodzinie, s. 167–188
 • Iwona Przybył: Rodzeństwo w dobie denormalizacji zobowiązań rodzinnych: wsparcie, zaufanie i konflikt, s. 189–212
 • Mariola Bieńko: Międzygeneracyjny kontekst wychowania seksualnego w rodzinie z perspektywy młodego pokolenia, czyli kłopotliwe rozmowy rodziców i dzieci na temat intymności, s. 213–240
 • Małgorzata Szyszka: Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej, s. 241–266

Trzecie seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany:

 • Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana- 30 maja 2017, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


2016

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie; 31 maja 2016 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski


Grupa tematyczna Sekcji Socjologii Rodziny Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności”; 14-17 września 2016 Gdańsk, Uniwersytet Gdański

Sprawozdanie z obrad sekcji – „Roczniki Nauk Społecznych”, 2016, Vol. 44, Nr 2 [http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/issue/view/368/showToc]


Tryptyk Socjologiczny 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany, na który składają się następujące seminaria naukowe:

 • Miłość – współczesne odsłony intymności, 10 maja 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Małżeństwo szczęśliwe…. czy dziś to jeszcze możliwe?, 13 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Cykl seminariów „Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych”:

 • Współczesne ojcostwo, 6 grudnia 2016 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Rodzina w sytuacji ryzyka – potrzeby, możliwości, działania, 14 grudnia 2016 Łódź, Uniwersytet Łódzki

 • Różne obrazy solidarności w scenariuszach rodzinnych, 15 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Warszawski

 • „Tradycyjni” vs „ponowocześni” – rosnąca polaryzacja wzorów życia rodzinnego we współczesnej Polsce, 18 grudnia 2016, Wrocław, Panato Cafe


2015

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją; 5 listopada 2015 Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z konferencji w „Societas/Communitas”, 2016, nr 1 (21), s. 273-280.