• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Religii

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Religii

Sekcja Socjologii Religii została założona 10.12.1987 roku z inicjatywy dwóch nieżyjących już nestorów polskiej, powojennej socjologii  – Władysława Piwowarskiego i Edwarda Ciupaka, przy stworzeniu warunków organizacyjnych spotkania założycielskiego w Ołtarzewie przez Witolda Zdaniewicza. Do rozwoju sekcji prócz „ojców – założycieli”, dzięki wieloletniej, bezinteresownej pracy na jej rzecz,  przyczynili się w największym stopniu Maria Libiszowska – Żółtkowska, Janusz Mariański i Andrzej Wójtowicz.

Od początku główną oś działań sekcji stanowi integracja socjologów zajmujących się religią, dzięki corocznie organizowanym konferencjom, wydawanym książkom i rozsyłanym informacjom. Konferencje stanowią znakomite forum wymiany doświadczeń na temat aktualnych zainteresowań, krajowych i międzynarodowych projektów w których uczestniczymy i aktywności w międzynarodowych stowarzyszeniach skupiających badaczki i badaczy religii, takich jak  International Society for Sociology of Religion (ISSR) czy International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA).

W ostatnich latach liczba członkiń i członków, zarejestrowanych w 14 oddziałach regionalnych, oscyluje wokół 150. Ze spotkań konferencyjnych i publikacji wyłania się profil dominujących w sekcji zainteresowań badawczych: religijność polskiego społeczeństwa, jej wymiary takie jak moralność, praktyki czy wiara ogółu społeczeństwa i poszczególnych grup, (młodzież, ludność wiejska i miejska, nauczyciele, przedsiębiorcy itp.),  mniejszości i nowe ruchy religijne, przemiany instytucji religijnych, związek religii z etnicznością, płcią, czy obecnością religii w sferze publicznej.

Aktualny skład Zarządu Sekcji – wybory we wrześniu 2016 roku:

dr hab.prof. UKSW Maria Sroczyńska (UKSW w Warszawie) – przewodnicząca

dr Dorota Hall (PAN) – wiceprzewodnicząca

dr hab.Stella Grotowska – (AGH w Krakowie) – sekretarz

Adres do korespondencji:

dr hab.prof. UKSW Maria Sroczyńska, Instytut Socjologii UKSW, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23, p.319; e-mail: m.sroczynska@uksw.edu.pl; mariasroczynska@wp.pl;


Konferencje:

  • 12-14.06.2014, Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, Katowice. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • 26-27.05.2015, „Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii”, Warszawa. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii i Instytut Socjologii UKSW.
  • 17-19.11.2016, „Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych”, Kraków. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • 7-8.06. 2018, „Religia w społecznym kontekście: etniczność – kultura – struktura”, Olsztyn Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Socjologii Etniczności, Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie

Sprawozdanie z dorocznej konferencji Sekcji Socjologii Religii PTS (Olsztyn 2018)


Honorowa Rada Sekcji Socjologii Religii PTS

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – członkowie Sekcji Socjologii Religii PTS

       Z inicjatywy prof. Elżbiety Firlit, z początkiem 2017 roku Zarząd Sekcji powołał Honorową Radę Sekcji Socjologii Religii PTS. W jej skład wchodzą Osoby, które pełniły funkcję przewodniczących i wiceprzewodniczących Sekcji w poprzednich latach. Według kryterium sprawowanych funkcji oraz kolejności kadencji (rozpoczynających się i kończących na początku lub pod koniec roku akademickiego) skład Rady jest następujący:

prof. zw. dr hab. Witold Zdaniewicz – przewodniczący SSR w latach 1990-1993,

prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz – przewodniczący SSR w latach 1993-2005,

prof. zw. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – przewodnicząca SSR w latach  2005-2013,

prof. zw. dr hab. Irena Borowik – przewodnicząca SSR w latach 2013-2016,

prof. zw. dr hab. Janusz Mariański – wiceprzewodniczący SSR w latach 1990-2009,

prof. SGH, dr hab. Elżbieta Firlit – wiceprzewodnicząca SSR w latach 2009-2013,

dr hab. Stella Grotowska – wiceprzewodnicząca SSR w latach 2013-2016.

      Tytułem uzupełnienia należy dodać, że pierwszym przewodniczącym Sekcji Socjologii Religii, w latach 1987-1990, był ks. prof. zw. dr hab. Władysław Piwowarski, który  zmarł  w 2001 roku.

      Jesteśmy wdzięczni Koleżankom i Kolegom za wyrażenie zgody na współtworzenie Honorowej Rady naszej Sekcji.  Ufamy, że ich wieloletnie doświadczenie w kierowaniu SSR przełoży się na działalność naszej Sekcji w zakresie promowania dorobku polskiej socjologii religii oraz inicjowania nowych kierunków jej rozwoju, jak i organizowania konferencji krajowych i międzynarodowych.

                                                                 Maria Sroczyńska, Dorota Hall, Stella Grotowska

Warszawa, dn. 10.03.2017r.


Pro Memoria o. prof. Andrzeja Potockiego


 

Załączniki