- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - http://pts.org.pl -

III międzynarodowa konferencja pt. Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach

27 i 28 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej  w Katowicach odbywać się będzie  III międzynarodowa konferencja pt. „Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach”, której organizatorami są Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii UŚ we współpracy z Oddziałem Katowickim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Kołem Naukowym Socjologów przy Instytucie Socjologii UŚ.

Celem spotkania jest poszerzenie dyskusji nad znaczeniem ludzkiej pracy w kontekście globalnych, europejskich i krajowych przemian w wymiarze ekonomiczno-społecznym i kulturowym z uwzględnieniem ekspansji neoliberalnej wersji gospodarki kapitalistycznej. Dyskusja skoncentrowana zostanie na problematyce metodologicznych i praktycznych problemów badań pracy oraz zatrudnienia. Uczestnicy konferencji będą się starali uchwycić uniwersalne problemy badań środowiska pracy oraz specyfiki zatrudnienia pracowników w firmach prywatnych, w tym w korporacjach oraz w sektorze publicznym w różnych krajach i regionach.

Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się m.in. metodologia społecznych badań nad pracą w odniesieniu do różnych poziomów życia społecznego: doświadczeń pracujących jednostek, grup społecznych w nowych i tradycyjnych miejscach pracy, procesu pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych rynków pracy, a także roli agend państwa i organizacji ponadnarodowych w kształtowaniu współczesnego świata pracy. W centrum zainteresowania znajdują się kwestie metod badań jakości pracy i warunków zabezpieczania praw pracowniczych oraz diagnozowania problemów w rekrutacji i zatrudnianiu kadr, w tym w ramach form nietypowych, tymczasowych i tych coraz bardziej popularnych związanych z pracą wirtualną i telepracą, a także skutki ekspansji nowych form zatrudnienia dla przemian na rynku pracy oraz dla stylów życia i nierówności społecznych związanych z klasą, płcią, wiekiem, narodowością, etnicznością.

Konferencja stanie się okazją do:

Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie: www.socialboundariesofwork.lh.pl [1]